Adunarea Generală Extraordinară a AJF Alba, convocată pentru joi, 1 iunie 2017, la ora 17:00 !!! Imprimare

ÎN ATENȚIA MEMBRILOR AFILIAȚI

AI ASOCIAȚIEI JUDEȚENE DE FOTBAL ALBA

               I.

            Vă aducem la cunoștință că, în conformitate cu prevederile art. 30 din Statutul AJF Alba, Biroul Executiv a hotărât, în ședința din 28 aprilie 2017, Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Asociației Județene de Fotbal Alba pentru ziua de joi, 1 iunie 2017, ora 17:00, la sala de evenimente Galaxy (Sântimbru, şoseaua DN1, km 387), cu următoarea ordine de zi:

 

AGE 01.06.2017

a) Constatarea întrunirii cvorumului;

b) Aprobarea ordinii de zi;

c) Alocuţiunea preşedintelui AJF Alba;

d) Desemnarea scrutatorilor şi a Comisiei de validare a voturilor, a comisiei electorale şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor – atunci când este cazul;

e) Desemnarea a 3 persoane pentru întocmirea procesului-verbal oficial al Adunării Generale;

f) Prezentarea raportului Biroului Executiv şi a raportului administraţiei AJF Alba;

g) Prezentarea bilanţului contabil pe anul precedent, aprobarea prin vot a acestuia şi descărcarea de gestiune a Biroului Executiv;

h) Prezentarea sintezei raportului Comisiei de Cenzori şi aprobarea acestuia prin vot;

i)  Prezentarea şi aprobarea planului anual de activitate şi a bugetului anual de venituri şi cheltuieli;

j) afilierea, dezafilierea, suspendarea, retragerea şi/sau excluderea membrilor AJF Alba, după caz;

k) Alegerea celui de-al doilea vicepreședinte, şi a membrilor Biroului Executiv pe funcțiile vacante, conform statutului AJF Alba aprobat în 05.08.2016;

l) Punerea în discuţie a propunerilor transmise de către membrii AJF Alba şi ai Biroului Executiv;

m) Adoptarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a AJF Alba.

II.

1.În vederea bunei pregătiri a Adunării Generale este necesar să transmiteți, în scris, la Secretariatul General al AJF Alba, până la data de 29 mai 2017, ora 15:00:

 • Numele și prenumele delegatului oficial care participă la Adunarea Generală, funcția pe care o deține în cadrul structurii sportive, legal constituite și recunoscute oficial și documentele (în copie) care atestă respectiva sa calitate.
 1. 2.În temeiul art.28 alin. 7 din Statutul AJF,  Membrii afiliaţpot fi reprezentaţi în Adunarea Generală  de către o persoană ce deţine o funcţie de conducere (de regulă preşedinte, secretar general sau funcţii echivalente) în cadrul respectivei persoane juridice şi numele acesteia a fost comunicat în documente transmise către AJF Alba, cum ar fi: cerere de afiliere, cerere de înscriere în competiţii, formular actualizare date 2016-2017, sau altele asemenea. Numele delegaţilor trebuie comunicat în scris către secretariatul general al AJF Alba cu minim 3 zile înainte de data desfăşurării Adunării Generale aceștia se vor prezenta la Adunarea Generală cu un act de identitate în original.
        III. 
 1. În vederea pregătirii punctului (k), de pe ordinea de zi, vă facem cunoscute următoarele aspecte:
 • Vicepreședinții Biroului Executiv  sunt desemnati prin alegeri de către Adunarea Generală din rândul președinților de cluburi / asociații sportive afiliate la AJF Alba. Mandatul acestora este de 4 ani, cu condiția ca în această perioadă să dețină fără întrerupere funcția de președinte de club/ asociație.
 • Vicepreşedinţii pot fi realeşi.
 • Membrii Biroului Executiv sunt desemnati prin alegeri de catre Adunarea Generală  din rândul preşedinţilor cluburilor / asociatiilor sportive din Liga a IV-a, a V –a, cu activitate exclusiva de copii si juniori, participante în campionatele județene.
 1. Persoanele propuse pentru a candida la funcţia de vicepreşedinte al AJF Alba trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii:
 1. a)Să depună cerere în scris privind candidatura sa;
 2. b)Să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România;
 3. c)Să aibă studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;
 4. d)Să demonstreze că nu au suferit condamnări penale definitive private de libertate, indiferent de modalitatea de executare a pedepsei. Dovada îndeplinirii acestei condiţii se face prin depunerea unui certificat de cazier judiciar eliberat cu cel mult 7 zile înainte de data depunerii dosarului de candidatură;
 5. e)Să facă dovadă propunerii scrise din partea a cel puţin 2 membrii afiliaţi;
 6. f)Să depună în scris programul strategic privind organizarea şi dezvoltarea activităţii fotbalistice pe care îl preconizează respectivul candidat pentru viitorul mandat de patru ani.
 7. g)Nu au fost declarate persona non grata de către Adunarea Generală a FRF/AJF/AMFB. Condiţiile prevăzute la lit b) şi lit.d) de mai sus trebuie să fie îndeplinite pe toată durata exercitării mandatului.
 1. Pentru alegerea Vicepreşedinţilor AJF Alba, numai membrii afiliaţi pot propune candidaţi. Un membru afiliat poate propune un singur candidat pentru funcţia de Vicepreşedinte al AJF Alba. Dosarele de candidatură se depun, la secretariatul general al AJF Alba, cu cel puţin 15 zile înainte de data la care este convocată Adunarea Generală de alegeri, astfel ultima zi de depunere a dosarelor este: Luni -15 mai 2017- ora 15:00.
 2. Pentru alegerea Vicepreşedinţilor AJF Alba este necesară obţinerea majorităţii absolute voturilor membrilor afiliaţi prezenţi.
 3. În situaţia în care,după primul tur de scrutin, nici un candidat nu obţine majoritatea absolută, se va organiza al doilea tur de sacrutin cu participarea tuturor candidaţilor care nu au obţinut majoritatea voturilor.
 4. După al doilea tur de scrutin se declară ales candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi.

                        28.04.2017                                                               Biroul Executiv al

                                                                                                                AJF ALBA