ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE FOTBAL ALBA - Membru afiliat FRF

Reglementări Statut
Statut Imprimare Email

 STATUTUL

ASOCIAȚIEI JUDEȚENE DE FOTBAL ALBA

PREAMBUL

  

În sensul prezentului statut, următorii termeni se definesc astfel:

a) Adunarea Generală - organul suprem şi legislativ al AJF format din totalitatea membrilor săi;

b) Afiliere - reprezintă decizia luată de AJF de a admite printre membrii săi afiliaţi o structură sportivă de fotbal;

c) Arbitru – toate categoriile de arbitri prevăzuţi în “Legile Jocului” – arbitrul, arbitri asistenţi, al patrulea oficial;

d) Asociaţia Judeţeană de Fotbal (AJF) -  asociaţia judeţeană de fotbal este persoană juridică de drept privat, având drept scop organizarea activităţii fotbalistice la nivelul judeţului, cu respectarea statutului şi regulamentelor FRF;

e) Club sportiv – cluburile sportive sunt structuri sportive cu personalitate juridică, constituite în condiţiile legii. Cluburile sportive pot fi: persoane juridice de drept privat, structuri fără scop lucrativ sau societăţi comerciale sportive pe acţiuni ori persoane juridice de drept public;

f) Biroul Executiv – organul executiv al AJF, constituit în conformitate cu dispoziţiile statutului AJF;

g) Comitetul de Urgenţă – organul executiv al AJF, constituit în conformitate cu dispoziţiile statutului AJF;

h) Competiţie oficială – orice competiţie fotbalistică organizată în conformitate cu prevederile statutului şi regulamentelor de către  AJF;

i) Federaţia Română de Fotbal (FRF) – FRF este o structură sportivă de interes naţional, constituită prin asocierea cluburilor sportive, a asociaţiilor judeţene de fotbal şi a asociaţiei municipale de fotbal Bucureşti;

j) Fair-play - comportamentul în conformitate cu principiile etice care, în mod deosebit, se opun noţiunii de succes în sport cu orice preţ, care promovează integritatea şi egalitatea de şanse pentru toţi competitorii, precum şi care pune accentul pe respectul faţă de persoana şi valoarea fiecărui participant într-o competiţie sportivă.

k) * Federation Internationale de Football Association (FIFA) – Federaţia Internaţionala de Fotbal Asociaţie care organizează Fotbalul Asociaţie în conformitate cu prevederile “Legilor Jocului”;

l) Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) – structură sportivă, subordonată FRF, constituită prin asocierea cluburilor sportive profesioniste participante la competiţia Campionatul Naţional Liga I;

m) International Football Association Board (IFAB) – organismul competent să modifice “Legile Jocului”

n) Membru afiliat – structuri sportive de fotbal (cluburi sportive, asociaţii sportive) afiliate la AJF;

o) Oficial – orice persoană cu funcţie de conducere, membru al unei comisii, arbitru şi arbitru asistent, observator, antrenor, preparator fizic, şi orice altă persoană responsabilă cu problem tehnice, medicale sau adiministrative din cadrul FRF, LPF, AJF, AMFB şi cluburilor sportive;

p) Observator – toate categoriile de observatori oficiali – de joc,  de arbitri şi supervizorii;

q) Union des Associations Europennes de Football (UEFA) – Uniunea Asociaţiilor Europene de Fotbal.

r) Antrenor – persoana calificată pentru a se ocupa de selecţia, pregătirea şi participarea în competiţii a jucătorilor de fotbal.

În prezentul statut, masculinul generic utilizat pentru concizie, se aplică şi pentru genul feminin. Orice termen folosit la singular poate avea şi sens de plural şi vice-versa. 

CAPITOLUL I 

PREVEDERI GENERALE

Articolul 1 – Denumire şi statut juridic

(1) Asociaţia Judeţeană de Fotbal Alba este persoană juridică de drept privat, fără scop lucrativ, autonomă, neguvernamentală şi neutră din punct de vedere politic,  religios şi etnic.

(2) Asociaţia Judeţeană de Fotbal Alba are Autorizaţie de funcţionare nr.511/11.12.2001 şi Certificat de identitate sportivă nr. 0001678/19.12.2001 eliberate, în condiţiile legii, de Ministerul Tineretului şi Sportului.

(3) Asociaţia Judeţeană de Fotbal Alba este membru afiliat FRF, fiind o structură sportivă de interes local, persoană juridică de drept privat, având drept scop organizarea, coordonarea si controlul activităţii fotbalistice in judeţul Alba, cu excepţia competiţiilor organizate de FRF şi/sau LPF, singura autorizată în acest scop în teritoriul său de competenţă, conform Legii Educaţiei Fizice şi Sportului nr. 69/2000 şi Statului FRF.

(4) În cadrul activităţii AJF Alba se foloseşte limba română.

Articolul 2 – Sediul

Sediul AJF Alba este situat în Alba Iulia, Str. Septimius Severus, nr. 38A (în incinta stadionului Cetate, sub tribuna oficială), Jud Alba, şi nu poate fi mutat în altă localitate decât cu aprobarea Adunării Generale. Schimbarea sediului AJF la o altă adresă, în aceeaşi localitate se poate face cu aprobarea Biroulului Executiv.

Articolul 3 – Durata de funcţionare

AJF Alba funcţionează pe o durată nedeterminată.

Articolul 4 – Patrimoniul iniţial

La data constituirii sale, 02.12.2001, patrimoniul iniţial al AJF Alba însuma 10 372,15 lei, atât în activ cât şi în pasiv.

Articolul 5 – Însemne

(1) AJF Alba  are emblemă proprie aprobată de Adunarea Generală, aceasta fiind înregistrată la  Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, în condiţiile legii.

(2) Emblema AJF Alba poate fi modificată numai printr-o hotărâre a Adunării Generale.

Articolul 6 – Afiliere internă

(1)Asociaţia Judeţeană de Fotbal Alba este persoana juridică de drept privat constituită din cluburile şi asociaţiile sportive cuprinse în sistemul competiţional judeţean, afiliate şi recunoscute de aceasta.

(2)AJF Alba este afiliată la Federaţia Română de Fotbal şi recunoscută de aceasta, conform statutului, drept singura autoritate a fotbalului asociaţie din judeţul Alba.

(3) În activitatea lor AJF Alba, membrii afiliaţi, jucătorii, oficialii şi membrii comisiilor AJF Alba sunt obligaţi:

a) să respecte Legile Jocului elaborate de IFAB şi Legile Jocului pentru Futsal elaborate de Comitetul Executiv FIFA;

b) să respecte principiile loialităţii, integrităţii şi sportivităţii ca o expresie a spiritului de fair-play;

c) să respecte intotdeauna statutele, regulamentele, directivele si deciziile AJF, FRF, FIFA,UEFA, precum si deciziile comisiilor jurisdictionale ale AJF  si F.R.F.- Comisia de Recurs.

d) să recunoască jurisdicţia TAS astfel cum este definită de statutele FIFA, UEFA şi FRF;

e) să îşi asume obligaţia de a înainta, în ultimă instanţă, orice litigiu cu caracter judeţean apărut ca urmare sau în legătură cu punerea în aplicare a Statutului sau a regulamentelor AJF Alba,  Comisiei de Recurs a F.R.F., pentru soluţionarea de manieră irevocabilă a litigiului, fără a recurge la instanţele judecătoreşti, excepţie făcând cazul în care legislaţia română, aplicabilă de la caz la caz, interzice în mod expres acest lucru;

f) sa respecte orice alte indatoriri care le revin in conformitate cu dispoziţiile satutului si regulamentele  AJF , FRF,FIFA si UEFA.

Articolul 7 – Scop şi obiective

(1) Scopul AJF Alba îl constituie dezvoltarea constantă a practicării jocului de fotbal şi promovarea, coordonarea şi controlul acestuia pe teritoriul judeţului Alba, până la nivelul Ligii a IV a inclusiv, în conformitate cu spiritul de fair-play, precum şi cu valorile educaţionale, culturale şi umanitare ale acestuia, în special prin intermediul programelor pentru juniori şi de dezvoltare, în conformitate cu atribuţiile acordate de către FRF .

(2) În acest sens, principalele obiective ale AJF Alba sunt:

a) organizarea, administrarea, coordonarea şi controlul sistemului competiţional judetean şi campionatului Ligii a-IV-a/a-V-a/a-VI-a, etc. şi omologarea rezultatelor acestora potrivit regulamentelor FRF;

b) dezvoltarea şi promovarea practicării jocului de fotbal pe raza judeţului Alba.

c) promovarea fotbalului judeţean, prin echipele reprezentative şi cele ale cluburilor, în competiţiile naţionale şi internaţionale;

d) reprezentarea şi apărarea intereselor fotbalului  judeţean pe plan intern;

e) organizarea competiţiilor fotbalistice aflate în competenţa sa, potrivit statutului şi regulamentelor proprii;

f) elaborarea de regulamente, decizii şi alte norme care vor avea ca obiectiv punerea în aplicare a prevederilor prezentului Statut;

g) prevenirea şi sancţionarea încălcării Statutului, regulamentelor, directivelor şi deciziilor AJF, FRF, FIFA, UEFA, precum şi a „Legilor Jocului” elaborate de IFAB.

h) prevenirea şi sancţionarea oricărei metode şi/sau practici neregulamentare în fotbal, precum şi protejarea activităţii fotbalistice de orice abuzuri;

i) susţinerea şi încurajarea practicării jocului de fotbal „curat”, în vederea protejării şi respectării principiilor fair-play-ului în fotbal;

j) supravegherea şi luarea unor măsuri împotriva folosirii produselor şi metodelor de dopaj în rândul fotbaliştilor;

k) asigurarea desfăşurării controlului doping în condiţiile legii, AJF Alba fiind astfel îndreptăţită să solicite membrilor afiliaţi  informaţii privind planurile de pregătire a echipelor şi informaţii privind jucătorii lor.

l) susţinerea şi încurajarea practicării şi dezvoltării jocului de fotbal cu respectarea principiilor de integritate şi fair - play;

m) combaterea violenţei şi rasismului;

n) promovarea fotbalului la toate nivelurile (grassroots);

o) educarea tinerilor sportivi și dezvoltarea unor programe de pregătire profesională care să asigure integrarea pe piața muncii a sportivilor la final de carieră;

p) dezvoltarea unor rețele și parteneriate;

q) dezvoltare unor programe de conştientizare, educare şi intervenţie în societate;

r) dezvoltarea unor programe de dezvoltare şi cercetare;

s) respectarea principiilor dezvoltării durabile în toate activităţile.

 (3) Statutul AJF Alba, aprobat de Adunarea Generală a acestuia, este avizat de Oficiul Juridic al F.R.F.Modificările şi/sau completările aduse acestuia fără avizul Oficiului Juridic al F.R.F. sunt nule de drept.

 (4) Obiectivele, atribuţiile, drepturile şi îndatoririle AJF Alba decurg din statutul şi regulamentele proprii, elaborate în concordanţă cu Statutul şi regulamentele FRF.

Articolul 8 – Neutralitate şi non-discriminare

 1. (1)AJF Alba este neutră din punct de vedere politic religios și etnic.

(2) Discriminarea de orice tip împotriva unei ţări, a unei persoane fizice sau a unor grupuri de de persoane având la bază etnia, sexul, limba, religia, orientare politică sau orice alt motiv este strict interzisă.

(3) Orice tip de discriminare, directă sau indirectă, va fi sancţionată conform Codului disciplinar FIFA/UEFA/FRF.

CAPITOLUL II 

CALITATEA DE MEMBRU

Articolul 9 –  Afilierea, dezafilierea, suspendarea şi excluderea

(1) Adunarea Generală a AJF Alba este competentă să decidă asupra afilierii, dezafilierii, suspendării şi/sau excluderii membrilor.

(2) Biroul Executiv al AJF Alba poate decide cu titlu provizoriu afilierea sau suspendarea, urmând ca această decizie să fie validată de prima Adunare Generală. 

(3) Afilierea se poate efectua daca solicitantul îndeplineşte cerintele AJF Alba. Calitatea de membru inceteaza fie prin retragere, fie prin excludere.

Articolul 10 – Afilierea

(1) La AJF Alba se pot afilia numai structurile sportive cu sau fără personalitate juridică, legal constituite şi recunoscute oficial.

(2) Structurile sportive, cu sau fără personalitate juridică, ale căror echipe participă la competiţiile organizate de AJF Alba, se afiliează la asociaţia judeţeană de fotbal competentă teritorial, legal constituită, oficial recunoscută şi afiliată la FRF.

(3) Afilierea structurilor sportive se poate face numai după înscrierea acestora în Registrul sportiv al Ministerului Tineretului şi Sportului sau, după caz, al Direcţiei Judeţene pentru Sport competentă teritorial, în condiţiile legii.

 (4) Prevederile prezentului Statut se aplică şi jucătorilor, antrenorilor, arbitrilor şi tuturor celorlalţi oficiali astfel cum este definit acest termen în preambul.

Articolul 11 – Afilierea provizorie

(1) Biroul Executiv poate hotărî, cu titlu provizoriu, afilierea, urmând ca această hotărâre să fie validată în cadrul primei Adunări Generale, dar nu mai târziu de un an de la data Hotărârii Biroului Executiv. În caz contrar, afilierea definitivă este validată de drept.

(2) Structura sportivă afiliată privizoriu are toate drepturile şi obligaţiile prevăzute în prezentul Statut, drepturi şi obligaţii ce le revin tuturor membrilor afiliaţi.

Articolul 12 – Cererea de afiliere

(1) O structură sportivă care doreşte să devină membru afiliat al AJF Alba trebuie să adreseze o cerere scrisă către asociaţie prin care solicită afilierea. O dată cu cererea de afiliere vor fi depuse urmatoarele  documente:

a)copie a Statutului şi a Regulamentelor acesteia, valabile din punct de vedere juridic;

b)declaraţie conform căreia se angajează să respecte întotdeauna Statutul, regulamentele, directivele şi deciziile FIFA, ale UEFA, ale FRF şi ale AJF Alba şi prin care asigură respectarea acestora şi de către proprii membri, cluburi, oficiali şi jucători;

c)declaraţie conform căreia se angajează să respecte Legile Jocului în vigoare;

d)declaraţie prin care recunoaşteComisiei de Recurs, conform Statutului FRF;

e)declaraţie prin care se obligă să joace toate meciurile oficiale de pe teren propriu pe teritoriul județului Alba;

f)declaraţie prin care structura juridică a persoanei care solicită afilierea garantează faptul că aceasta poate lua decizii independent de orice entitate externă;

g)listă cu oficialii cu drept de semnătură, împuterniciţi să încheie contracte cu efecte juridice cu terţi;

h)declaraţie prin care se angajează să organizeze sau să participe la meciuri amicale doar cu acordul prealabil al AJF Alba;

i)copie a procesului verbal din cadrul ultimei adunări generale.

j) dovada achitării taxei de afiliere;

k) copie legalizată de pe Certificatul de Identitate Sportivă;

l) dovada sediului;

m) dovada patrimoniului;

n) după caz, hotărâre judecătorească cu menţiunea definitiv;

o) după caz, Certificatul de înscriere a persoanei juridice sau Certificat de îmregistrare în Registrul Comerţului, în copie legalizată.

(2) Următoarele obligaţii urmeaza a fi înscrise în statutele membrilor afiliaţi sau ale structurilor sportive care doresc să se afilieze la AJF Alba:

a) să respecte întotdeauna statutele, regulamentele, directivele şi deciziile FIFA, UEFA, FRF, AJF  în vigoare;

b) să respecte întotdeauna Legile Jocului în vigoare;

c) să recunoască autoritatea comisiilor cu atribuţii jurisdicţionale din cadrul FIFA, UEFA, FRF, AJF astfel cum este definită în statutele acestora, precum şi jurisdicţia Comisiei de Recurs a F.R.F. astfel cum este definită în statutul F.R.F.

d) să îndeplinească întotdeauna obligaţiile stabilite prin statutul şi regulamentele FRF şi AJF;

 (3) Nerespectarea prevederilor alin. (1) si (2) din prezentul articol, se sancţionează, după cum urmează: cu excluderea structurilor sportive care nu îşi adaptează propriile statute la cerinţele AJF Alba până cel târziu la sfârşitul anului competiţional în curs sau cu respingerea cererii de afiliere în situaţia structurilor sportive care solicită afilierea.

Articolul 13 – Drepturile membrilor AJF Alba

(1) Membrii afiliaţi la AJF Alba au următoarele drepturi:

a) să participe la Adunarea Generală a AJF Alba şi la Adunările Generale organizate pentru alegerea reprezentanţilor în Biroul Executiv, pe categorii de membri afiliaţi;

b) să nominalizeze candidaţi pentru ocuparea funcţiei de Preşedinte al AJF Alba sau pentru orice altă funcţie pentru care alegerea se face de către Adunarea Generală;

c) în cazul cluburilor sportive, să participe la competiţiile naţionale organizate de AJF Alba, precum şi la competiţiile naţionale de fotbal;

d) să prezinte propuneri Adunării Generale şi Biroului Executiv în vederea includerii acestora pe ordinea de zi;

e) să participe şi să beneficieze de programele de asistenţă şi dezvoltare elaborate de AJF Alba;

f) să exercite orice alt drept izvorând din prevederile statutului şi regulamentelor AJF Alba;

(2) Exercitarea drepturilor menţionate la alin. (1) se face în concordanţă cu prevederile statutului şi regulamentelor AJF Alba.

Articolul 14 – Obligaţiile membrilor AJF Alba

(1) Membrii afiliaţi la AJF Alba au următoarele obligaţii:  

a) să respecte Statutul, regulamentele, directivele şi deciziile AJF/AMFB/FRF/FIFA/UEFA, în orice moment şi să se asigure că acestea sunt, de asemenea, respectate de membrii lor, precum şi Legile Jocului elaborate de IFAB şi Legile Jocului pentru Futsal şi Fotbal pe plajă elaborate de FIFA, şi să se asigure că acestea sunt, de asemenea, respectate de membrii lor, introducând o prevedere în acest sens în statutul propriu;

b) să participe la competiţiile municipale organizate de AJF Alba, precum şi la competiţii zonale si/sau naţionale de fotbal;

c) să respecte principiile de fair-play şi integritate ale competiţiilor sportive;

d) să se asigure că jucătorii şi oficialii lor respectă statutul, regulamentele, directivele şi deciziile AJF/AMFB, FRF, FIFA şi UEFA prin inserarea unor clauze obligatorii în contractele încheiate între aceştia şi structurile sportive în cauză;

e) să recunoască jurisdicţia comisiilor cu astfel de atribuţii din cadrul FIFA, UEFA, FRF, si AJF Alba precum şi a Comisiei de Recurs a F.R.F., astfel cum este definită aceasta în statutul FRF;

f) să răspundă solidar cu membrii lor individuali în ceea ce priveşte executarea obligaţiilor financiare faţă de FIFA, UEFA FRF, si AJF Alba, după caz; 

g) să achite integral cotizaţia şi celelalte obligaţii financiare faţă de AJF Alba în condiţiile şi la termenele stabilite de prevederile statutului şi regulamentelor AJF Alba;

h) să se abţină de la orice acţiune contrară intereselor AJF Alba.

i) să respecte toate celelalte obligaţii ce reies din statutul şi din regulamentele FIFA, UEFA, FRF şi  AJF Alba;

j) membrii afiliaţi au obligaţia să notifice AJF Alba în termen de 15 zile şi Ministerul Tineretului şi Sportului pentru cluburi sau Direcţia Judeţeană pentru Sport pentru asociaţii, în termen de 30 de zile, de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii pronunţată de instanţa judecătorească sau de la data efectuării modificării pentru membrii afiliaţi fără personalitate juridică, orice modificare intervenită în actul constitutiv şi statutul său, pentru a fi operată în documentele AJF Alba şi, respectiv, în Registrul sportiv;

k) să îşi actualizeze permanent statutele şi regulamentele proprii astfel încât să fie în totală concordanţă cu Statutul, regulamentele, normele şi hotărârile AJF Alba. În situaţia în care un membru afiliat doreşte să efectueze modificări sau completări la propriul statut, are obligaţia ca, anterior adoptării acestora, să solicite  avizul AJF Alba;

l) să îşi asume obligaţia de a înainta, în ultimă instanţă, orice litigiu cu caracter naţional apărut ca urmare sau în legătură cu punerea în aplicare a Statutului sau a regulamentelor AJF Alba, Comisiei de Recurs a FRF, pentru soluţionarea de manieră irevocabilă a litigiului, fără a recurge la instanţele judecătoreşti, excepţie făcând cazul în care legislaţia română, aplicabilă de la caz la caz, interzice în mod expres acest lucru.

  (2) Încălcarea obligaţiilor prevăzute în cuprinsul alin. 1 al prezentului articol se sancţionează astfel:

-          suspendarea sau excluderea pentru încălcarea obligaţiilor prevazute la literele a,b,c,d,e,h, i, k ;

-          penalitate sportivă de 2.000 lei pentru încălcarea obligaţiilor prevăzute la literele f,g si j;

Competenţa pentru sancţionarea acestei abateri disciplinare aparţine Comisiei de Disciplină a AJF Alba, la sesizarea Secretarului General al AJF Alba.

Articolul 15 – Garantarea alegerilor libere

Membrii afiliaţi la AJF Alba sunt obligaţi să garanteze desemnarea organelor lor de conducere prin alegeri libere. O prevedere în acest sens trebuie să fie inclusă în statutul propriu al fiecărui membru afiliat. AJF Alba nu va recunoaşte un organ de conducere al unui membru afiliat, inclusiv în cazul în care acesta are un caracter provizoriu, dacă nu a fost desemnat prin alegeri libere.

Articolul 16 – Organismele membrilor afiliaţi

(1) Organismele unui membru afiliat pot fi alese în cadrul respectivei structuri sportive. Statutul unui membru va conţine prevederi referitoare la o procedură care să garanteze o totală independenţă a alegerii sau numirii.

(2) Orice organism al unui membru care nu a fost ales conform alin. (1) nu va fi recunoscut de AJF Alba.

(3) Deciziile adoptate de organismele care nu au fost alese conform alin. (1) nu vor fi recunoscute de AJF Alba.

(4) Nicio persoană fizică sau juridică (inclusiv societăţi de tip holding şi filiale) nu poate exercita control asupra mai multor cluburi sau grupări de cluburi atunci când integritatea unui meci de fotbal sau unei competiţii poate fi afectată.

(5) Toţi membrii afiliaţi la AJF Alba trebuie să fie subordonaţi şi recunoscuţi de AJF Alba. Statutul AJF Alba defineşte domeniul de competenţă şi drepturile şi obligaţiile acestora. Statutul acestora trebuie să fie aprobat de Biroul Executiv al AJF Alba. Cluburile şi grupările afiliate la AJF Alba trebuie să aibă capacitatea de a lua decizii cu privire la toate aspectele legate de calitatea de membru, independent de alte organisme externe. Această obligaţie este valabilă indiferent de forma juridică a acestora. În orice caz, nicio persoană fizică sau juridică (inclusiv societăţi de tip holding şi filiale) nu poate exercita control asupra mai multor cluburi sau grupări, atunci când integritatea unui meci de fotbal sau a unei competiţii poate fi afectată.

(6) Protejarea integrităţii sportive a tuturor competiţiilor organizate de AJF Alba constituie un obiectiv de o importanţă fundamentală. În acest scop, AJF Alba îşi rezervă dreptul de a interveni şi de a lua măsurile adecvate în oricare situaţie în care se dovedeşte că aceeaşi persoană fizică sau juridică se găseşte în poziţia de a influenţa managementul, administrarea şi/sau performanţa sportivă a mai multor cluburi afiliate la AJF Alba.

(7) Pentru protejarea integrităţii sportive a competiţiilor, un club afiliat nu are dreptul ca direct sau indirect:

a) să deţină acţiuni sau părţi sociale în alt club;

b) să fie membru al altui club;

c) să fie implicat în orice fel sau să exercite orice funcţie în managementul, administrarea şi/sau performanţa sportivă a altui club;

d) să aibă posibilitatea de a interveni în managementul, administrarea şi/sau performanţa sportivă a altui club.

(8) Cluburile şi oficialii acestora trebuie să se conformeze următoarelor reguli:

a) un acţionar la un club organizat ca societate sportivă pe acţiuni nu are dreptul de a fi acţionar sau de a deţine oricare funcţie / calitate în cadrul unui alt club.

b) un oficial al unui club nu are dreptul să deţină acţiuni sau să ocupe o altă funcţie la un alt club;

c) nicio persoană fizică sau juridică nu poate controla sau influenţa mai mult de un club, un astfel de control sau influenţă însemnând:

- deţinerea majorităţii drepturilor de vot a acţionarilor;

- dreptul de a numi şi demite majoritatea membrilor organelor administrative, de conducere sau control ale clubului respectiv;

- capacitatea de a exercita prin orice mijloace o influenţă decisivă asupra hotărârilor clubului.

(9) În vederea asigurării integrităţii competiţiilor, arbitrii, agenţii de jucători / intermediarii şi antrenorii nu pot cumula aceste funcţii.

(10) Cluburile sunt obligate să informeze de îndată FRF/LPF/ AJF Alba cu privire la orice procedură în materie penală desfăşurată de autorităţile statului împotriva unui oficial sau jucător al cluburilor respective în legătură cu fapte de corupţie.

(11) Nerespectarea obligaţiilor de mai sus atrage aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege şi de Regulamentul disciplinar.

Articolul 17 – Suspendarea

(1) Suspendarea reprezintă modalitatea de încetare temporară a calităţii de membru al AJF Alba.

(2) Adunarea Generală poate hotărî suspendarea unui membru AJF Alba, în cazul în care acesta încălcă în mod grav Statutul, regulamentele, normele şi hotărârile AJF Alba.

(3) Decizia provizorie de suspendare cu efect imediat poate fi adoptată  şi de Biroul Executiv al AJF Alba. În acest caz, decizia de suspendare trebuie validată cu ocazia primei Adunări Generale a AJF Alba, cu o majoritate de 2/3 din voturile exprimate. În cazul în care decizia de suspendare nu este validată, sancţiunea va fi ridicată automat.

(4) Pe întrega perioadă de suspendare, membrul AJF Alba  va pierde orice drept prevăzut de prezentul Statut. În cazul unei suspendări de orice natură, membrul respectiv îşi pierde dreptul de vot în cadrul Adunării Generale a AJF Alba, iar reprezentanţii acestuia nu pot fi aleşi sau nominalizaţi.

(5) Ceilalţi membri nu pot menţine legături de natură sportivă cu un membru suspendat. Competenţa pentru sancţionarea unor astfel de abateri disciplinare aparţine Comisiei de Disciplină a AJF Alba.

Articolul 18 - Încetarea calităţii de membru al AJF

(1) Calitatea de membru afiliat al AJF Alba încetează prin:

a)  dezafiliere;

b) retragere;

c)  excludere;

d)  dizolvare;

e)  dizolvarea AJF Alba;

(2) Excluderea unui membru afiliat din AJF Alba se aprobă de Adunarea Generală la propunerea Biroului Executiv.

(3) Membrii afiliaţi ai AJF Alba, care îşi pierd această calitate, nu au nici un drept asupra patrimoniului social al AJF Alba.

(4) Un membru afiliat trebuie să-şi îndeplinească toate obligaţiile financiare faţă de AJF Alba până la pierderea calităţii de membru. În caz contrar, ulterior pierderii calităţii de membru, asociaţii/acţionarii membrului respectiv nu vor mai putea deţine calitatea de asociat/acţionar în structuri sportive afiliate la AJF Alba. Prin excepţie, aceştia vor putea deţine calitatea de asociat/acţionar în structuri sportive afiliate, în cazul achitării obligaţii financiare restante către AJF Alba.

Articolul 19 – Dezafilierea provizorie

(1) Biroul Executiv poate hotărî, cu titlu provizoriu, dezafilierea, urmând ca această hotărâre să fie validată în cadrul primei Adunări Generale, dar nu mai târziu de 1 an de la data adoptării hotărârii de către Biroul Executiv. În caz contrar, dezafilierea definitivă este validată de drept.

(2) Structura sportivă dezafiliată provizoriu nu are niciun drept prevăzut de prezentul Statut.

Articolul 20 – Dezafilierea

(1) Dezafilierea reprezintă o modalitate de încetare a calităţii de membru al AJF Alba.

(2) Sunt dezafiliate definitiv de drept:

a) cluburile retrase sau excluse din cadrul competiţiilor organizate de AJF Alba,

b) cluburile cu activitate exclusivă de copii şi juniori, cluburile de fotbal feminin şi cluburile de fotbal în sală retrase sau excluse din cadrul competiţiilor organizate de AJF Alba,

c) cluburile care nu îşi exercită dreptul de a se înscrie în campionatele organizate de AJF Alba.

(3) Ca urmare a dezafilierii, contractele încheiate între club şi jucători rămân valabile. Acestea pot înceta în condiţiile prevăzute de lege, de regulamentele AJF Alba şi de înţelegerea părţilor, potrivit respectivelor contracte.

Articolul 21 – Retragerea

(1) Retragerea reprezintă o modalitate voluntară de încetare a calităţii de membru afiliat.

(2) Un membru se poate retrage din AJF Alba, decizia intrând în vigoare la sfârşitul anului calendaristic. Notificarea de retragere trebuie să fie înregistrată la secretariatul general al AJF Alba cel mai târziu cu 6 luni înaintea sfârşitului anului calendaristic. Odată cu notificarea, se va depune la secretariatul general şi o copie a hotărârii de retragere adoptată de Adunarea Generală a membrului afiliat.

(3) Un membru afiliat al AJF Alba care şi-a depus cererea de retragere nu este exonerat de datoria de a-şi achita toate obligaţiile financiare faţă de  AJF Alba şi faţă de ceilalţi membri ai acesteia.

Articolul 22 – Excluderea

(1) Adunarea Generală poate să excludă un membru în următoarele situaţii:

a) dacă acesta nu îşi îndeplineşte obligaţiile financiare faţă de AJF Alba;

b) dacă încalcă în mod grav Statutul, regulamentele, normele şi hotărârile AJF Alba;

c) dacă i-a fost revocată recunoaşterea ca structură sportivă şi, în condiţiile legii, a fost radiat din Registrul sportiv.

(2) Excluderea unui membru afiliat din AJF Alba se aprobă de catre Adunarea Generală la propunerea Biroului Executiv. Din momentul adoptarii Hotărârii Biroului Executiv cu privire la propunerea de excludere a unui membru şi până la data Hotararii primei Adunari Generale, in conformitate cu prevederile art. 14 alin. 2, Biroul Executiv poate adopta provizoriu măsura de suspendare a membrului afiliat în cauză.

(3) Excluderea unui membru afiliat al AJF Alba se hotărăşte numai cu o majoritate de minimum 2/3 din voturile exprimate de delegaţii cu drept de vot prezenţi la Adunarea Generală respectivă.         

(4) Un membru afiliat trebuie să-şi îndeplinească toate obligaţiile financiare faţă de AJF Alba până la pierderea calităţii de membru.

Articolul 23 – Dizolvarea membrului AJF Alba

(1) Dizolvarea unui membru afiliat se aprobă de către Adunarea Generală a acestuia, în conformitate cu prevederile Statutului propriu.

(2) Împuternicitul desemnat de Adunarea Generală are obligaţia să transmită Biroului Executiv al AJF Alba, prin scrisoare recomandată, hotărârea de dizolvare luată de Adunarea Generală a membrului afiliat, în termen de maxim 15 zile de la adoptarea acesteia.

(3) Dacă un membru afiliat se dizolvă, el îşi pierde de drept calitatea de membru al AJF Alba.

(4) Biroul Executiv va informa Adunarea Generală a AJF Alba, la proxima sa întrunire, cu privire la dizolvarea membrului afiliat respectiv.

Articolul 24 – Preşedinte de onoare şi membru de onoare

(1) La propunerea Biroului Executiv, Adunarea Generală a AJF Alba poate acorda titlul de „Preşedinte de onoare al AJF Alba” sau “Membru de onoare al AJF Alba” unor personalităţi cu merite deosebite în activitatea fotbalistică.

(2) Preşedintele de onoare şi membrii de onoare pot participa la Adunarea Generală şi pot lua parte la dezbateri, dar nu au drept de vot.

(3) Preşedintele de onoare şi membrii de onoare pot beneficia de drepturi şi facilităţi viagere. Biroul Executiv va stabili tipul şi cuantumul acestor drepturi şi facilităţi precum şi persoanele care vor beneficia de ele. Măsura este supusă aprobării Adunării Generale a AJF Alba în cadrul primei şedinţe cu privire la tipul şi cuantumul drepturilor şi facilităţilor pentru preşedinte de onoare şi/sau membrii de onoare. Drepturile şi facilităţile propuse de către Biroul Executiv se acordă numai în cazul în care Adunarea Generală aprobă tipul şi cuantumul acestora. Adunarea Generală poate, în orice moment, să retragă drepturile şi facilităţile acordate preşedintelui de onoare sau membrilor de onoare.

CAPITOLUL III 

ORGANIZARE

Articolul 25 – Organele AJF Alba

(1) Organele AJF Alba sunt: Adunarea Generală, Biroul Executiv, Comitetul de Urgenţă, Preşedintele AJF Alba, Secretarul General al AJF Alba.

(2) Adunarea Generală este organul suprem şi legislativ al AJF Alba.

(3) Biroul Executiv este organul executiv al AJF Alba.

(4) Comitetul de urgenţă  este organul care soluţionează problemele ce necesită luarea unor decizii imediate între şedinţele Biroului Executiv.

(5) Preşedintele este organul de conducere al AJF Alba, care reprezintă legal AJF Alba, are drept de semnătură în numele AJF Alba şi conduce întreaga activitate economică, administrativă şi organizatorică a AJF Alba;

(6) Secretarul General  este organul executiv care reprezintă şi angajează legal AJF Alba, ca urmare a delegării de competenţă de către Preşedinte.

(7) Comisia de cenzori este organ de control financiar intern al AJF Alba.

(8) Comisiile sunt organisme de specialitate ale  AJF Alba.

(9) Organele de conducere ale AJF Alba pot fi stabilite prin alegere, printr-o procedură independentă de orice intervenţie şi influenţă politică. AJF Alba îşi administrează activitatea în mod independent, fără nicio influenţă din partea terţilor.

(10) Comisiile AJF Alba sunt: comisii permanente, comisii permanente-autonome şi comisii cu atribuţii jurisdicţionale.

(11) Comisiile permanente-autonome şi comisiile cu atribuţii jurisdicţionale sunt independente în procesul de luare a deciziilor. Membrilor Comisiilor le este interzisă participarea la soluţionarea cauzelor în situaţia în care există un conflict de interese sau riscul unui asemenea conflict.

A. ADUNAREA GENERALĂ

Articolul 26 – Periodicitate

(1) Adunarea Generală este ordinară şi extraordinară.

(2) Adunarea Generală ordinară se desfăşoară anual.

(3) Adunarea Generală extraordinară se convoacă oricând este necesar.

Articolul 27 – Atribuţiile Adunării Generale

(1) Adunarea Generală este împuternicită să ia hotărâri în orice problemă a AJF Alba.

(2) Adunarea Generală are următoarele atribuţii principale:

a) aprobă Statutul AJF Alba, modificările şi/sau completările acestuia, precum şi modificarea  actului constitutiv al asociaţiei;

b) aprobă programele strategice privind activitatea fotbalistică din judeţul Alba elaborate pe perioade de patru ani (între două adunări generale de alegeri);

c) aprobă planurile anuale de activitate şi bugetele anuale de venituri şi cheltuieli ale asociaţiei;

d) alege şi revocă  preşedintele asociaţiei, confirmă validitatea adunărilor de alegeri desfăşurate pentru desemnarea membrilor Biroului Executiv;

e) revocă individual sau colectiv mandatele membrilor Biroului Executiv când faptele lor pun în pericol interesele asociaţiei;

f) alege şi revocă preşedintele şi membrii Comisiei de cenzori şi aprobă  Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a acesteia;

g) aprobă raportul privind activitatea Biroului Executiv, bilanţul contabil şi descărcarea de gestiune a Biroului Executiv, precum şi raportul Comisiei de Cenzori;

h) decide asupra afilierii, dezafilierii, suspendării şi excluderii membrilor asociaţiei, potrivit prevederilor prezentului Statut;

i) decide în legătură cu transferarea sediului AJF Alba în altă localitate;

j) aprobă emblema AJF Alba, precum şi modificarea acesteia;

k) hotărăşte în legătură cu dizolvarea asociaţiei şi lichidarea patrimoniului, conform legii;

l) îndeplineşte şi alte atribuţii, în condiţiile legii.

Articolul 28 – Componenţa Adunării Generale. Delegaţi

(1) Adunarea Generală se compune din membrii afiliaţi menţionaţi în continuare, care au drept de vot egal, astfel:

- un delegat cu drept de vot pentru fiecare club/asociaţie din Liga IV;

- un delegat cu drept de vot pentru fiecare club/asociaţie din Liga a V-a

- un delegat cu drept de vot pentru fiecare club/asociaţie din Liga a-VI-a;

- un delegat cu drept de vot pentru fiecare club cu activitate exclusivă de fotbal feminin participant la campionatele judeţene de fotbal feminin;

- un delegat cu drept de vot pentru fiecare club cu activitate exclusivă de copii şi  juniori participant la campionatele judeţene de fotbal pentru juniori;

- un delegat cu drept de vot pentru fiecare club cu activitate exclusivă de fotbal în sală participant la campionatele judeţene de fotbal în sală;

(2) Cluburile afiliate atât la AJF Alba cât şi la FRF au drept de vot în conformitate cu prevederile alin. 1.

(3) Numai delegaţii prezenţi au drept de vot. Votul prin corespondenţă sau prin împuternicire (procură) nu este permis.

(4) Membrii afiliaţi pot desemna ca delegat la Adunarea Generală a AJF Alba doar o persoană dintre cele menţionate în cererile de înscriere în competiţii ce se depun la AJF Alba la începutul fiecărui an competiţional.

(5) Un delegat nu poate reprezenta decât un singur membru afiliat.

(6) Pe timpul  mandatului lor, membrii Biroului Executiv nu vor putea reprezenta ca delegaţi clubul din care fac parte şi nu au drept de vot în Adunarea Generală. De asemenea, membrii Comisiilor cu atributii jurisdictionale, pe toata durata mandatului lor, nu vor putea reprezenta ca delegati nici unul dintre membrii afiliati si nu au drept de vot la Adunarea Generala.

(7) Membrii afiliaţi  pot fi reprezentaţi în Adunarea Generală  de către o persoană ce deţine o funcţie de conducere (de regulă preşedinte, secretar general sau funcţii echivalente) în cadrul respectivei persoane juridice şi numele acesteia a fost comunicat în documente transmise către AJF Alba, cum ar fi: cerere de afiliere, cerere de înscriere în competiţii, altele asemenea. Numele delegaţilor trebuie comunicat în scris către secretariatul general al AJF Alba cu minim 3 zile înainte de data desfăşurării Adunării Generale. Delegaţii se vor prezenta la Adunarea Generală cu o împuternicire scrisă, emisă de către respectivul membru afiliat, precum şi cu un act de identitate.

(8) În cazul cluburilor cu echipe participante în mai multe campionate de nivel naţional şi judeţean, acestea au drept de participare şi de vot la Adunarea Generală a AJF Alba cu un singur delegat. Cluburile cu echipe participante în mai multe campionate naţionale au drept de participare şi de vot cu un delegat la Adunările Generale ale cluburilor din respectiva categorie competiţională, organizate pentru desemnarea reprezentantului/reprezentanţilor lor ca membru/membri în Biroul Executiv.

Articolul 29 – Ordinea de zi a Adunării Generale

(1) Ordinea de zi a Adunării Generale ordinare se stabileşte de către Preşedinte sau Secretarul General  /Director General al AJF Alba, pe baza propunerilor Biroului Executiv şi ale membrilor afiliaţi, şi cuprinde, după caz:  

a) constatarea întrunirii cvorumului;

b) aprobarea ordinii de zi;

c) alocuţiunea preşedintelui AJF Alba;

d) desemnarea scrutatorilor şi a Comisiei de validare a voturilor, a comisiei electorale şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor – atunci când este cazul;

e) desemnarea a 3 persoane pentru întocmirea procesului-verbal oficial al Adunării Generale sau verificarea acestuia în cazul în care  a fost făcut prin stenogramă;

f) prezentarea raportului Biroului Executiv şi a raportului administraţiei AJF Alba;

g) prezentarea bilanţului contabil pe anul precedent, aprobarea prin vot a acestuia şi descărcarea de gestiune a Biroului Executiv;

h) prezentarea sintezei raportului Comisiei de Cenzori şi aprobarea acestuia prin vot;

i)  prezentarea şi aprobarea planului anual de activitate şi a bugetului anual de venituri şi cheltuieli;

j) examinarea şi aprobarea propunerilor de modificare a Statutului AJF Alba       

k) afilierea, dezafilierea, suspendarea, retragerea şi/sau excluderea membrilor AJF Alba, după caz;

l) alegerea preşedintelui asociaţiei, alegerea vicepreşedinţilor şi a membrilor Biroului Executiv, alegerea preşedintelui şi a membrilor Comisiei de Cenzori.

m) punerea în discuţie a propunerilor transmise de către membrii AJF Alba şi ai Biroului Executiv;

n) alte propuneri ale membrilor AJF Alba sau ale membrilor Biroului Executiv al AJF Alba.

(2) Membrii AJF Alba pot face propuneri pentru ordinea de zi a Adunării Generale ordinare. Propunerile se transmit în scris secretarului general al AJF Alba, cu 60  de zile înainte de data stabilită pentru desfăşurarea Adunării Generale, iar acestea vor conţine şi o scurtă motivare pentru care se solicită includerea în ordinea de zi. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare poate fi completată şi/sau modificată numai cu votul majorităţii simple a membrilor afiliaţi prezenţi.

(3) Ordinea de zi a unei adunări generale extraordinare va include numai temele (problemele) care au determinat convocarea ei. Nici o altă problemă, în afara celor incluse pe ordinea de zi, nu se poate aborda în cadrul unei astfel de adunări.

Articolul 30 – Convocarea Adunării Generale Ordinare

(1) Secretariatul General va notifica in scris cu cel putin 30 zile înainte de data la care va avea loc Adunarea Generala, toti membrii afiliati, cu privire la posibilitatea acestora ca în termen de 15 zile să inainteze propunerile in vederea includerii acestora pe ordinea de zi. Omisiunea notificării unuia sau mai multor membri afiliaţi cu privire la posibilitatea formulării de propuneri în vederea includerii acestora pe ordinea de zi nu afectează valabilitatea convocării Adunării Generale a AJF Alba.

(2) Convocarea Adunării Generale Ordinare se face de către Biroul Executiv şi va fi transmisă în scris membrilor afiliaţi cu cel puţin 15 de zile înainte de data când urmează să se desfăşoare.

(3) Convocarea va cuprinde data, ora şi locul desfăşurării, precum şi ordinea de zi a Adunării Generale. De asemenea, se vor comunica membrilor afiliaţi prin e-mail, fax sau postare pe site-ul oficial al AJF Alba: Raportul Biroului Executiv privind activitatea desfăşurată în anul precedent, raportul administraţiei AJF Alba, Bilanţul contabil pe anul precedent, Raportul Comisiei de cenzori (în sinteză), Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul care urmează.

(4) Dacă în ordinea de zi figurează propuneri  pentru modificarea/completarea Statutului, textul integral al acestora se va transmite membrilor afiliaţi. Orice propunere de modificare/completare a Statutului trebuie să fie înaintată în scris, cu o scurtă explicaţie, secretariatului general al AJF Alba. Secretarul General al AJF Alba poate organiza, înainte de data desfăşurării Adunării Generale, o întâlnire cu cei care au transmis propuneri, în scopul armonizării acestora.

Articolul 31 – Convocarea Adunării Generale Extraordinare

(1) Adunarea Generală Extraordinară poate fi convocată oricând de Biroul Executiv prin hotărârea majorităţii simple a acestuia.

(2) Biroul Executiv trebuie să convoace o Adunare Generală Extraordinară dacă 1/3 din membrii AJF Alba, conform art 25, alin. 1, fac o asemenea solicitare în scris. Solicitarea trebuie să menţioneze motivul pentru care este cerută convocarea Adunării Generale Extraordinare şi se depune la secretariatul general al AJF Alba.

(3) Adunarea Generală Extraordinară trebuie să aibă loc în termen de maximum 30 zile de la data când s-a hotărât convocarea acesteia. Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare va fi comunicată odată cu convocarea acesteia.

(4) În cazul în care, în urma solicitării primite conform prevederilor alin. (2) de mai sus, Biroul Executiv nu convoacă o Adunare Generală extraordinară, membrii AJF Alba care au solicitat convocarea acesteia pot convoca ei înşişi Adunarea Generală. Membrii AJF Alba trebuie să primească o notificare cu privire la locul, data şi ordinea de zi, cu cel puţin 15 zile înainte de data desfăşurării Adunării Generale extraordinare.

(5) În cazul în care Adunarea Generală extraordinară este convocată la iniţiativa Biroului Executiv, acesta trebuie să elaboreze ordinea de zi. Dacă Adunarea Generală Extraordinară este convocată la cererea membrilor AJF Alba, ordinea de zi trebuie să conţină problemele ridicate de respectivii membri. Ordinea de zi a Adunării Generale extraordinare nu poate fi modificată ulterior notificării acesteia membrilor AJF Alba.

Articolul 32 – Cvorum

(1) Adunarea Generală a AJF Alba este statutar constituită şi poate lua decizii valabile în prezenţa a 2/3 din numărul delegaţilor cu drept de vot desemnaţi de membri afiliaţi să participe la aceasta.

(2) Dacă nu se întruneşte cvorumul prevăzut la alin. 1 în termen de cel mult două ore de la deschiderea lucrărilor, Adunarea Generală a AJF Alba se va desfăşura în ziua următoare, în acelaşi loc şi la aceeaşi oră. În aceast caz, adunarea se va desfăşura şi va putea lua decizii valabile indiferent de numărul delegaţilor cu drept de vot desemnaţi de membri afiliaţi, cu excepţia situaţiilor în care pe ordinea de zi se află unul din următoarele puncte:

a) modificări ale Statutului AJF Alba;

b) alegerea sau revocarea preşedintelui AJF Alba;

c) excluderea unui membru afiliat;

d) dizolvarea AJF Alba.

Articolul 33 – Proceduri premergătoare

Înaintea începerii lucrărilor Adunării Generale, se verifică şi se stabilesc:

- prezenţa delegaţilor cu împuterniciri scrise din partea membrilor afiliaţi – verificarea prezenţei se face de către Secretarul General al AJF Alba;

- persoanele care vor întocmi procesul-verbal oficial sau îl vor verifica în cazul în care acesta va fi redactat sub formă de stenogramă - desemnarea acestora se face prin votul deschis al delegaţilor participanţi la Adunarea Generală;

- alegerea unui număr adecvat de scrutători pentru numărarea voturilor şi distribuirea buletinelor de vot pentru alegeri. Biroul Executiv poate decide folosirea unui echipament electronic pentru determinarea rezultatului final al votului;

- după caz, componenţa comisiei de validare a voturilor - desemnarea membrilor acesteia se face prin votul deschis al delegaţilor participanţi la Adunarea Generală.

Articolul 34 – Procedura de desfăşurare a Adunării Generale

(1) În principiu, Adunarea Generală a AJF Alba este publică, accesul fiind permis pe bază de invitaţii. Adunarea Generală poate decide ca lucrările sale să aibă caracter secret.

(2) Lucrările Adunării Generale sunt prezidate de către Preşedintele AJF Alba. Dacă Preşedintele AJF Alba nu participă la lucrările Adunării Generale, aceasta este prezidată de către Secretarul General. Dacă niciunul dintre aceştia nu poate participa, atunci Adunarea Generală alege un membru al Biroului Executiv care să conducă şedinţa.

(3) Prezidiul Adunării Generale este format din Preşedintele AJF Alba, Secretarul General al AJF Alba, vicepreşedinţii AJF Alba şi membrii Biroului Executiv.

(4) Preşedintele AJF Alba trebuie să se asigure că toate prevederile statutare şi regulile de procedură sunt respectate. Preşedintele AJF Alba deschide, conduce şi închide lucrările Adunării Generale. El întocmeşte lista vorbitorilor înscrişi şi acordă cuvântul în ordinea înscrierii pe listă.

(5) Preşedintele AJF Alba asigură ordinea Adunării Generale. În acest scop, Preşedintele AJF Alba poate adopta următoarele măsuri împotriva participanţilor care perturbă buna desfăşurare a lucrărilor:

a) chemare la ordine;

b) avertisment;

c) excludere din sală.

(6) În deschiderea lucrărilor Adunării Generale, Preşedintele AJF Alba comunică situaţia prezenţei delegaţilor cu drept de vot.

(7) Dreptul de a lua cuvântul se acordă în ordinea înscrierii la cuvânt. Vorbitorii nu pot lua cuvântul înainte de a obţine permisiunea Preşedintelui AJF Alba.

(8) Un vorbitor nu poate interveni pentru a doua oară pe aceeaşi temă înainte ca toţi vorbitorii înscrişi la cuvânt să-şi fi încheiat intervenţia.

(9) Preşedintele AJF Alba poate stabili un timp limită pentru fiecare vorbitor.

Articolul 35  – Votul

(1) Propunerile trebuie să fie supuse la vot în ordinea în care au fost prezentate. Dacă pentru aceeaşi problemă există mai mult de două propuneri, acestea sunt supuse succesiv votării, fiecare delegat neputând vota decât pentru una dintre aceste propuneri.

(2) Votul va fi deschis dacă Adunarea Generală nu hotărăşte altfel. Votul deschis se poate face prin apel nominal când cererea în acest sens este votată de majoritatea simplă a delegaţilor cu drept de vot prezenţi la şedinţa Adunării Generale.

(3) Nimeni nu poate fi obligat să voteze.

(4) Membrul afiliat care, într-o anumită problemă supusă hotărârii Adunării Generale, este interesat direct, nu poate lua parte la deliberare şi nici la vot. Membrul afiliat care încalcă această obligaţie este răspunzător pentru daunele cauzate AJF Alba, dacă fără votul său nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.

(5) Înainte de vot, Preşedintele AJF Alba sau persoana împuternicită de acesta dă citire textului propunerii asupra căruia urmează a fi exercitat dreptul de vot şi explică procedura de vot. În cazul ridicării vreunei obiecţii, Adunarea Generală hotărăşte asupra acesteia imediat.

(6) Orice amendament trebuie elaborat în scris şi înaintat Preşedintelui AJF Alba anterior începerii dezbaterii asupra subiectului în cauză.

(7) Preşedintele AJF Alba verifică rezultatul votului şi anunţă rezultatul Adunării Generale.

Articolul 36 – Alegeri

(1) Alegerile se desfăşoară prin vot secret, cu buletine de vot, în afara cazurilor în care Adunarea Generală hotărăşte altfel. Membrii comisiei de validare a voturilor verifică, distribuie şi numără buletinele de vot.

(2) Numărul buletinelor de vot eliberate este anunţat de către preşedintele comisiei de validare înainte de numărarea voturilor. Dacă numărul buletinelor returnate este egal sau inferior celui al buletinelor eliberate, votul este validat. Dacă numărul buletinelor returnate îl depăşeşte pe cel al buletinelor eliberate, votul este anulat şi se procedează la o altă votare.

(3) La numărarea voturilor se anulează buletinele de vot necompletate sau cele deteriorate. Buletinele de vot care conţin două sau mai multe voturi pentru un singur candidat se anulează.

(4) Rezultatul alegerilor se confirmă de către comisia de validare şi se consemnează în procesul-verbal al Adunării Generale. Comisia de validare desemnează un reprezentant din rândul său care comunică rezultatul votului.

(5) Secretarul General preia de la membrii comisiei de validare a votului toate buletinele de vot şi le sigilează într-un ambalaj special. Secretarul General trebuie să păstreze aceste buletine de vot şi să le distrugă după trecerea a 100 de zile de la finalizarea lucrărilor respectivei Adunări Generale.

Articolul 37 – Hotărârile Adunării Generale a AJF Alba

(1)     Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritate (jumătate plus unu) a voturilor membrilor afiliaţi prezenţi.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. 1, este necesară o majoritate de 2/3 din numărul membrilor prezenţi, pentru adoptarea urmatoarelor decizii:

- modificări şi completări la Statut;        

- completări la ordinea de zi a Adunării Generale ordinare;

- excluderea sau dezafilierea unor membri afiliaţi;

- schimbarea sediului AJF Alba în altă localitate.

- schimbarea scopului AJF Alba;

- dizolvarea AJF Alba;

(3) Pentru dizolvarea AJF Alba este necesar votul unei majorităţi de 3/4 din numărul total al membrilor afiliaţi.

(4) Se vor putea adopta hotărâri şi cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenţi (numărul cel mai mare de voturi din totalul voturilor exprimate), dacă Adunarea Generală decide astfel. În această situaţie, abţinerile de la vot nu sunt numărate. Dacă se realizează egalitate de voturi, se reia procedura de votare până la obţinerea majorităţii simple.

(5) Face excepţie, de la prevederile alin. 2 de mai sus, Adunarea Generală desfăşurată potrivit art. 38, alin. 2 din prezentul Statut, în cadrul căreia o hotărâre validă poate fi luată numai dacă întruneşte majoritatea absolută a voturilor membrilor afiliaţi prezenţi.

(6) Hotărârile se adoptă prin vot deschis (prin ridicarea mâinii – legitimaţiei de vot) sau secret (cu buletin de vot), în raport de modalitatea aprobată de Adunarea Generală.

(7) Toate alegerile se fac prin vot secret cu buletine de vot.

(8) Hotărârile Adunării Generale se certifică prin semnătura preşedintelui AJF Alba şi intră în vigoare în termen de 15 zile de la data la care au fost adoptate. În cazuri speciale, Adunarea Generală poate stabili o altă dată pentru intrarea în vigoare a  hotărârilor.

(9) Hotărârile Adunării Generale de modificare a statutului AJF Alba intră în vigoare după înscrierea modificării în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa Judecatoriei competente teritorial.

(10) Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii şi ale statutului, sunt obligatorii  şi pentru membrii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă.

(11) Hotărârile Adunării Generale  contrare legii sau dispoziţiilor cuprinse în prezentul Statut pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre membrii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul verbal de şedinţă, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Orice litigiu cu privire la Hotararile Adunarii Generale va fi supus mai întâi unei proceduri arbitrale, in fata unui arbitru  independent si impartial agreeat de ambele parti ,(societate profesională de mediator sau de mediere).

(12) Hotărârile Adunării Generale se publică pe site-ul oficial al AJF Alba cu excepţia hotărârilor cu caracter confidenţial. Caracterul public sau confidenţial al hotărârilor este stabilit de către Adunarea Generală a AJF Alba.

Articolul 38 - Procesele-verbale

(1) Dezbaterile Adunării Generale pot fi înregistrate pe suport electronic.

 (2) Secretarul General supraveghează elaborarea proceselor-verbale.

 (3) Procesele-verbale sunt verificate de către membrii desemnaţi de Adunarea Generală.

 (4) Procesele-verbale se comunică membrilor afiliați sau se postează pe site-ul oficial al AJF în termen de   10 zile de la data Adunării Generale.

B. BIROUL EXECUTIV

Articolul 39 – Alcătuirea Biroului Executiv

(1) Birorul Executiv este compus din 7 membri, după cum urmează:

a) preşedintele AJF Alba – preşedinte al Biroului Executiv;

b) 2 vicepreşedinţi aleşi de Adunarea generală din rândul membrilor afiliaţi, - vicepreşedinţi ai Biroului Executiv, ;

c)  4 membri, după cum urmează:

- un  reprezentant al cluburilor/asociaţiilor din Liga a-IV-a

- un  reprezentant al cluburilor/asociaţiilor din Liga a-V-a

- un reprezentant al cluburilor cu activitate exclusivă de copii şi juniori participante la campionatele judeţene;

- preşedintele Comisiei judeţene a Arbitrilor.

Vicepresedintii Biroului Executiv  sunt desemnati prin alegeri de catre Adunarea Generala din rândul presedintilor de cluburi / asociatii sportive afiliate la AJF Alba. Mandatul acestora este de 4 ani, cu conditia ca in aceasta perioada sa detina fara intrerupere functia de presedinte de club/ asociatie. Vicepreşedinţii pot fi realeşi.

Membrii Biroului Executiv sunt desemnati prin alegeri de catre Adunarea Generala  din randul preşedinţilor cluburilor / asociatiilor sportive din Liga a IV-a, a V –a, cu activitate exclusiva de copii si juniori, participante la campionatele judetene.

 (2) Membrii Biroului Executiv sunt aleşi pentru un mandat de 4 ani. Membrii Biroului Executiv pot fi realeşi. Mandatul vicepreşedinţilor şi membrilor Biroului Executiv începe la sfârşitul Adunării Generale de alegeri şi, de obicei, ia sfârşit în al patrulea an, la sfarşitul următoarei Adunări Generale de alegeri. Adunările Generale pe categorii pentru desemnarea membrilor Biroului Executiv şi a vicepreşedinţilor AJF Alba vor avea loc în aceeaşi zi cu Adunarea Generală a AJF Alba de alegere a Preşedintelui AJF Alba, după alegerea acestuia din urmă, cu excepţia prevăzută la alin. (7) al prezentului articol. Membrii Biroului Executiv pot fi realeşi. Nici un angajat sau colaborator al AJF Alba, cu excepţia Preşedintelui AJF Alba și Președintele Comisiei Județene de Arbitri, nu poate face parte din Biroul Executiv.

 (3) La toate reuniunile Biroului Executiv participă, fără drept de vot, directorul economic/trezorierul şi secretarul general/director general.

(4) Dacă preşedintele AJF Alba îşi încetează sau nu-şi mai poate exercita atribuţiile, unul dintre vicepreşedinţi, desemnat de Biroul Executiv, le va prelua până cel mult la Adunarea Generală următoare, ce va fi convocată într-un termen de cel mult 30 de zile.  Desfășurarea Adunării Generale va avea loc cu respectarea termenelor prevăzute de prezentul Statut, dar nu mai târziu de 30 de zile de la expirarea termenului acordat pentru convocarea Adunării Generale, anterior menționat.  În acest caz, Adunarea Generală va alege un nou preşedinte, conform prevederilor prezentului Statut.

 (5) Dosarele de candidatură trebuie trimise secretariatului general al AJF Alba cu cel puţin 15 zile calendaristice înaintea datei la care a fost convocată Adunarea Generală. Lista oficială cu candidaţi trebuie comunicată membrilor AJF Alba, împreună cu ordinea de zi a Adunării Generale în cadrul căreia va fi ales Biroul Executiv.

 (6) Dacă vicepreşedinţii sau ceilalţi membri ai Biroului Executiv îşi încetează activitatea sau nu-şi mai pot exercita atribuţiile ca urmare a pierderii calităţii de bază pentru care au fost desemnaţi în Biroul Executiv, ei vor fi înlocuiţi în maximum 90 de zile de la data când respectivele funcţii au devenit vacante, conform prevederilor prezentului Statut. Noii membri ai Biroului Executiv vor fi desemnaţi pentru o perioadă de timp echivalentă cu perioada de mandat neîndeplinită de către membrii pe care aceştia îi înlocuiesc.

 (7) Mandatul în Biroul Executiv încetează în următoarele situaţii:

a) în cazul Preşedintelui AJF Alba – prin încetarea mandatului de Preşedinte al AJF Alba;

b) în cazul celorlalţi membri ai Biroului Executiv:

 1. i.prin încetarea calităţii de reprezentant al entităţii a cărei reprezentare o asigura la momentul alegerii în funcţia de membru al Biroului Executiv;
 2. ii.prin absenţa de la două şedinţe ale Biroului Executiv în decursul unui an calendaristic, fără motive temeinice. În acest sens, prin absenţă se înţelege şi refuzul de a semna hotărârile Biroului Executiv până la momentul începerii următoarei şedinţe a acestui for.

Articolul 40 – Atribuţiile Biroului Executiv

(1) Biroul Executiv este organul de conducere permanent al AJF Alba. Biroul Executiv urmăreşte şi răspunde de aplicarea hotărârilor Adunării Generale.

 (2) Biroul Executiv poate lua decizii în problemele care îi sunt delegate de Adunarea Generală.

(3) Principalele atribuţii ale Biroului Executiv sunt:

a) aprobă Regulamente şi alte acte normative privind activitatea fotbalistică din judeţul Alba, cu excepţia celor din competenţa Adunării Generale;

b) aprobă calendarul acţiunilor sportive judeţene de fotbal, cu respectarea calendarului competiţional al FRF;

c) numeste si revoca presedintele , vicepresedintii si membrii Comisiei pentru Statutul jucatorului , Comisiei de disciplina , Comisiei de Apel şi Comisiei de Recurs ai AJF Alba.

d) aprobă clasamentele finale ale competiţiilor judeţene;

e) aprobă şi stabileşte cuantumul taxelor şi al cotizaţiei anuale de membru afiliat al AJF Alba, contribuţiilor  şi penalităţilor din activitatea fotbalistică;

f) ia decizii în legătură cu afilierea provizorie,dezafilierea provizorie suspendarea provizorie sau excluderea membrilor AJF Alba şi le supune aprobării Adunării Generale şi informează Adunarea Generală la proxima sa întrunire cu privire la retragerea unui membru din AJF Alba;

g) aprobă structura şi componenţa nominală a comisiilor AJF Alba, precum şi suspendarea sau eliberarea din funcţie a membrilor respectivelor comisii;

h) aprobă numirea şi eliberarea din funcţie a antrenorilor principali ai selecţionatelor judeţene, programele de pregătire şi participarea la jocurile naţionale oficiale şi amicale, precum şi cheltuielile ocazionate de acestea;

i) aproba organigrama si statul de functii ale AJF Alba, nivelul de salarizare a functiilor, normele financiare privind activitatea fotbalistica la nivel judetian;

j) aprobă sistemul competiţional judeţean pentru Liga a-IV-a, Liga a V-a şi Liga a VI-a (fotbal în 11 - masculin), precum şi modificările acestuia; sistemul competiţional pentru fotbal feminin, fotbal în sală şi juniori;

k)Aprobă lista observatorilor oficiali (observatori de arbitri şi observatori de joc).

l) aproba salarizarea presedintelui AJF Alba precum si indemnizatiile de sedinta pentru ceilalti membri ai Biroului Executiv si ai Comisiilor jurisdictionale ale AJF Alba;

m) aprobă programe de dezvoltare a bazei materiale a AJF Alba;

n) elaborează şi prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului anual de venituri şi cheltuieli şi proiectul planului anual de activitate ale asociaţiei;

o) aprobă convenţiile încheiate între AJF Alba şi alte persoane juridice;

p) dispune programe şi tematici de control asupra activităţii structurilor sportive afiliate;

   q) poate suspenda, până la proxima Adunare Generală, un membru al său sau al Comisiei de cenzori,      dacă se face vinovat de încălcarea flagrantă a îndatoririlor sale sau dacă a devenit nedemn pentru funcţia respectivă; deciziile Biroului Executiv în astfel de cazuri se iau cu majoritatea absolută a tuturor membrilor săi; persoana în cauză se va abţine de la vot;

r) aprobă persoana propusă de către preşedintele AJF Alba pentru ocuparea funcţiei de Secretar General/Director General;

s)  îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea Generală;

Articolul 41 -  Organizarea şi funcţionarea Biroului Executiv

(1) De regulă, Biroul Executiv se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar.

(2) Biroul Executiv este statutar constituit şi poate adopta hotărâri în prezenţa a jumătate plus unu din totalul membrilor săi.

(3)Preşedintele convoacă şedinţele Biroului Executiv. În cazul în care majoritatea membrilor Biroului Executiv solicită convocarea unei şedinţe, Preşedintele are obligaţia de a convoca şedinţa în termen de 30 de zile. Preşedintele redactează ordinea de zi. Fiecare membru al Biroului Executiv poate propune teme care urmează să fie incluse pe ordinea de zi. Membrii Biroului Executiv vor transmite chestiunile pe care doresc să le includă pe ordinea de zi secretarului general, cu cel puţin 7 zile înainte de şedinţă.

(4) Ordinea de zi şi materialele care se dezbat în şedinţele Biroulului Executiv se transmit membrilor acestuia cu cel puţin 3 zile înainte de data şedinţei.

(5) La fiecare şedinţă a Biroului Executiv, problemele dezbătute şi hotărârile adoptate, se consemnează prin proces-verbal sau stenogramă. Procesul – verbal sau textul redactat al stenogramei, semnate de secretarul general/director general pentru conformitate, stau la baza redactării hotărârii adoptate în şedinţa respectivă, care se semnează de toţi membrii prezenţi. 

(6) Sedinţele Biroului Executiv nu sunt publice. La şedinţele Biroului Executiv pot fi invitaţi: membri ai comisiilor AJF Alba, angajaţi ai AJF Alba, specialişti în diverse domenii.

Articolul 42 - Adoptarea Deciziilor

(1) Deciziile se adoptă cu majoritatea simplă a voturilor valabil exprimate de catre membrii prezenti ai Biroului Executiv. În caz de egalitate, decide votul preşedintelui.

(2) Decizia Biroului Executiv de suspendare provizorie a unui membru afiliat se adoptă cu majoritatea absolută a voturilor tuturor membrilor săi.

(3) Hotărârile Biroului Executiv intră în vigoare imediat cu excepţia cazului în care Biroul Executiv prevede altfel.

(4) Fiecare membru al Biroului Executiv are dreptul la un singur vot .

(5) Voturile se pot exprima deschis sau secret, în funcţie de decizia membrilor Biroului Executiv prezenţi la şedinţa respectivă.

(6) Votul prin corespondenţă, împuternicire (procură) sau orice alte mijloace nu este permis.

(7) În mod excepţional, deciziile cu privire la punerea în executare a hotărârilor arbitrale pronunţate de Comisia de Recurs a FRF se adoptă prin consens, fără a fi necesară prezenţa membrilor Biroului Executiv. În această situaţie, procedura se poate desfăşura prin comunicări efectuate prin poştă sau fax.

(8) Hotărârea Biroului Executiv va fi semnată de toţi membri prezenţi la şedinţă.

(9) Hotărârile Biroului Executiv contrare legii sau dispoziţiilor cuprinse în statutul şi regulamentele AJF Alba pot fi atacate în justiţie de oricare dintre membrii care nu au luat parte la şedinţa Biroului Executiv sau care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare

Orice litigiu cu privire la Hotararile Biroului Executiv va fi supus mai întâi unei proceduri arbitrale, in fata unui arbitru  independent si impartial agreeat de ambele parti(societate civilă profesională de mediator sau de mediere).

(10) Hotărârile Biroului Executiv vor fi publicate pe siteul oficial al AJF Alba, cu excepţia hotărârilor cu caracter confidenţial. Caracterul public sau confidenţial al hotărârilor este stabilit de catre Secretarul General al AJF Alba.

Articolul 43 – Comitetul de urgenţă

(1) Comitetul de urgenţă  este alcatuit din presedinte si cei doi vicepresedinti AJF Alba.În cazul în care AJF Alba are numai Vicepreşedinte al treilea membru va fi reprezentantul ligii a IV-a.

(2) Comitetul de urgenţă decide asupra tuturor problemelor privind activitatea curentă a AJF Alba care necesită o rezolvare imediată între şedinţele Biroului Executiv.

(3) Comitetul de urgenţă se întruneşte, în şedinţe convocate de preşedinte, ori de câte ori este necesar.

(4) Comitetul de urgenţă adoptă decizii cu votul a cel puţin doi membri. Deciziile pot fi luate prin consultare telefonică, ocazie cu care va fi întocmită o notă telefonică.

(5) Deciziile Comitetului de Urgenţă intră în vigoare imediat. Preşedintele transmite imediat o notificare membrilor Biroului Executiv cu privire la deciziile adoptate de Comitetul de Urgenţă. Toate deciziile adoptate de Comitetul de Urgenţă trebuie aprobate de Biroul Executiv, la prima şedinţă

(6) Hotărârile Comitetului de Urgenţă vor fi publicate pe site-ul oficial al AJF Alba. Publicarea acestora în forma precizată mai sus are valoare de comunicare oficială faţă de orice persoană interesată.

C. PREŞEDINTELE   

Articolul 44 – Alegerea şi mandatul preşedintelui

(1) Preşedintele AJF Alba este ales de Adunarea Generală  a AJF Alba. Mandatul preşedintelui începe la sfârşitul Adunării Generale electorale şi, de obicei, ia sfârşit în al patrulea an al următoarei Adunări Generale.

 (2) Dacă alegerile au loc după împlinirea termenului de 4 ani, preşedintele continuă să-şi exercite atribuţiile până la încheierea procesului electoral.

(3) Persoanele propuse pentru a candida la funcţia de preşedinte al AJF Alba trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

a) să depună cerere în scris privind candidatura sa;

b) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

c) să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul, management, marketing, finanțe, drept s-au sport;

d) să demonstreze că nu au suferit condamnări penale definitive privative de libertate, indiferent de modalitatea de executare a pedepsei. Dovada îndeplinirii acestei condiţii se face prin depunerea unui certificat de cazier judiciar eliberat cu cel mult 7 zile înainte de data depunerii dosarului de candidatură;

e) să nu fi depăşit vârsta de 70 de ani;

f) să facă dovada propunerii scrise din partea unui membru afiliat;

g) au îndeplinit pentru o perioadă de cel puțin 2 ani în ultimii 5 ani anteriori datei la care este propus ca și candidat, funcția de: preşedinte AJF/LPF/FRF, vicepreşedinte AJF/LPF/FRF, preşedinte al unei comisii permanente din cadrul AJF/LPF/FRF sau preşedinte de club/asociaţie indiferent de nivelul de competiţii. Dovada îndeplinirii acestei condiţii se face cu o declaraţie pe propria răspundere, legalizată la notar.

h) nu au fost declarate persona non grata de către Adunarea Generală a FRF/ AJF Alba.

(4) Pentru alegerea Preşedintelui AJF Alba, numai membrii afiliaţi pot propune candidaţi. Un membru afiliat poate propune un singur candidat pentru funcţia de Preşedinte al AJF Alba. Dosarele de candidatură se depun, la secretariatul general al AJF Alba, cu cel puţin 15 zile înainte de data la care este convocată Adunarea Generală de alegeri.

(5) Pentru alegerea Preşedintelui AJF Alba este necesară obţinerea majorităţii absolute voturilor membrilor afiliaţi prezenţi.

(6) În situaţia în care, după primul tur de scrutin, nici un candidat nu obţine majoritatea absolută, se va organiza al doilea tur de scrutin cu participarea primilor doi candidaţi care au întrunit cel mai mare număr de voturi.

(7) Dacă pe primul loc sunt mai mulţi candidaţi care au obţinut un număr egal de voturi, superior celui realizat de candidatul imediat următor, scrutinul va avea loc între ei. În cazul în care pe locul doi sunt mai mulţi candidaţi care au obţinut un număr egal de voturi, scrutinul va avea loc între aceştia şi candidatul situat pe primul loc.

(8) Președintele AJF Alba nu poate deține nicio altă funcție în cadrul unei structuri sportive afiliate la FRF/AJF, iar în situația în care deține o astfel de funcție are obligația de a renunța la aceasta în termen de 60 de zile de la data la care a fost ales în funcția de președinte al AJF Alba, în caz contrar alegerea sa în funcția de Președinte al AJF Alba urmând a fi nulă de drept. De asemenea, nici un angajat al AJF Alba nu va putea deține nicio altă funcție în cadrul unei structuri sportive afiliate la FRF/AJF/AMFB.

Articolul 45 – Alegerea şi mandatul vicepreşedinţilor

 1. Vicepreşedinţii AJF Alba sunt aleşi de Adunarea Generală a AJF Alba. Mandatul vicepreşedinţilor începe la sfârşitul Adunării Generale de alegeri şi, de obicei, ia sfârşit în al patrulea an al următoarei Adunări Generale de alegeri.
 2. Dacă alegerile au loc după îndeplinirea termenului de 4 ani, vicepreşedinţii continuă să-şi exercite atribuţiile până la încheierea procesului electoral.
 3. Persoanele propuse pentru a candida la funcţia de vicepreşedinte al AJF Alba trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii:
 1. a)Să depună cerere în scris privind candidatura sa;
 2. b)Să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România;
 3. c)Să aibă studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;
 4. d)Să demonstreze că nu au suferit condamnări penale definitive private de libertate, indiferent de modalitatea de executare a pedepsei. Dovada îndeplinirii acestei condiţii se face prin depunerea unui certificat de cazier judiciar eliberat cu cel mult 7 zile înainte de data depunerii dosarului de candidatură;
 5. e)Să facă dovadă propunerii scrise din partea a cel puţin 2 membrii afiliaţi;
 6. f)Să depună în scris programul strategic privind organizarea şi dezvoltarea activităţii fotbalistice pe care îl preconizează respectivul candidat pentru viitorul mandat de patru ani.
 7. g)Nu au fost declarate persona non grata de către Adunarea Generală a FRF/AJF/AMFB. Condiţiile prevăzute la lit b) şi lit.d) de mai sus trebuie să fie îndeplinite pe toată durata exercitării mandatului.
 1. Pentru alegerea Vicepreşedinţilor AJF Alba, numai membrii afiliaţi pot propune candidaţi. Un membru afiliat poate propune un singur candidat pentru funcţia de Vicepreşedinte al AJF Alba. Dosarele de candidatură se depun, la secretariatul general al AJF Alba, cu cel puţin 15 zile înainte de data la care este convocată Adunarea Generală de alegeri.
 2. Pentru alegerea Vicepreşedinţilor AJF Alba este necesară obţinerea majorităţii absolute voturilor membrilor afiliaţi prezenţi.
 3. În situaţia în care,după primul tur de scrutin,nici un candidat nu obţine majoritatea absolută, se va organiza al doilea tur de sacrutin cu participarea tuturor candidaţilor care nu au obţinut majoritatea voturilor.
 4. După al doilea tur de scrutin se declară aleşi cei doi candidaţi care au obţinut cel mai mare număr de voturi.
 5. În cazul în care pe locul doi sunt mai mulţi candidaţi care au obţinut un număr egal de voturi, scrutinul va avea loc între aceştia.

Articolul 46 – Atribuţiile Preşedintelui

(1) Preşedintele reprezintă legal AJF Alba şi are drept de semnătură în numele AJF Alba.

(2) Preşedintele AJF Alba prezidează toate şedinţele Adunărilor Generale ordinare şi extraordinare, Biroului Executiv şi Comitetului de urgenţă.

(3) Preşedintele reprezintă AJF Alba în relaţiile cu persoanele sau organismele terțe.  

(4) Preşedintele AJF Alba conduce întreaga activitate administrativă, organizatorică şi economică a AJF Alba, acesta fiind responsabil pentru implementarea deciziilor Adunării Generale şi ale Biroului Executiv, prin intermediul secretariatului general, asigurând funcţionarea eficientă a organelor AJF Alba în vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute în prezentul Statut.

(5) Preşedintele AJF Alba verifică aplicarea şi respectarea legislaţiei în vigoare, a Statutului şi regulamentelor AJF Alba, în întreaga activitate a AJF Alba.

(6) Preşedintele AJF Alba verifică aplicarea strategiilor şi politicilor de dezvoltare a activităţii fotbalistice stabilite de Adunarea Generală, cu respectarea legislaţiei în vigoare, a Statutului, regulamentelor şi hotărârilor AJF Alba şi FRF.

(7) Preşedintele AJF Alba propune spre aprobarea Biroului Executiv persoanele care urmează să ocupe funcţia de Secretar General/Director General. Preşedintele AJF Alba este autorizat să exercite orice atribuţii delegate de Adunarea Generală şi/sau Biroul Executiv, cu respectarea prevederilor din prezentul Statut.   

(7) Preşedintele AJF Alba propune spre aprobare şi spre revocare Biroului Executiv persoanele care urmează să ocupe funcţia de Secretar General, preşedintele Comisiei Judeţene de Arbitri. Preşedintele AJF Alba este autorizat să exercite orice atribuţii delegate de Adunarea Generală şi /sau Biroul Executiv, cu respectarea prevederilor din prezentul Statut.

 (8) Preşedintele AJF Alba este responsabil în ceea ce priveşte delegarea observatorilor oficiali de joc din judeţul Alba.

 (9) Preşedintele AJF Alba poate lua orice decizie legată de activitatea AJF Alba. Preşedintele AJF Alba poate delega atribuţiile sale unor persoane cu funcţii executive din cadrul AJF Alba, urmând ca acestea să fie direct răspunzatoare în faţa preşedintelui AJF Alba pentru orice acţiune sau decizie luată în îndeplinirea atribuţiilor delegate, cât şi în faţa Adunării Generale sau Biroului Executiv, după caz. Preşedintele AJF Alba supraveghează îndeplinirea atribuţiilor delegate către membrii conducerii executive a AJF Alba, acesta putând revoca oricând, prin decizie, delegarea uneia sau mai multor atribuţii.

Articolul 47 – Directorul Economic/Trezorier

 1. 1)Contabilitatea se organizează şi se conduce de regulă în compartimente distincte, conduse de Directorul Economic/Trezorier.
 2. 2)Preşedintele propune spre aprobarea Adunării Generale persoana care urmează să ocupe funcţia de Director Economic/Trezorier. Această persoană trebuie să aibă studii economice superioare.
 3. 3)Directorul Economic/Trezorierul are următoarele atribuţii principale:
 4. a)reprezintă şi angajează legal AJF Alba, prin delegarea de competenţă a preşedintelui, potrivit competenţelor acordate prin prezentul Statut şi Regulamentul intern al AJF Alba;
 5. b)participă, fără drept de vot, la toate şedinţele Adunării Generale, Biroului Executiv şi Comitetului de urgenţă;
 6. c)organizează şi conduce activitatea economică curentă a asociaţiei;
 7. d)elaborează raportul anual de activitate financiară al AJF Alba, în colaborare cu Secretarul General/Directorul General;
 8. e)elaborează proiectul bugetului anual de venituri şi cheltuieli şi proiectul anual de activitate ale asociaţiei.
 9. 4)Contabilitatea poate fi organizată şi condusă şi pe bază de contracte de prestări de servicii în domeniul contabilităţii, încheiate cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor autorizaţi din România.

Articolul 48 – Secretarul General/Directorul General

 (1) Secretarul general/Directorul General are următoarele atribuţii:

a) reprezintă şi angajează legal AJF Alba, prin delegarea de competenţă a preşedintelui, potrivit competenţelor acordate prin prezentul Statut şi Regulamentul intern al AJF Alba;

b) participă, fără drept de vot, la toate şedinţele Adunării Generale, Biroului Executiv şi Comitetului de urgenţă;

c) coordonează activitatea administrativă a comisiilor AJF Alba; 

d) asigură buna desfăşurare a şedinţelor Adunării Generale, Biroului Executiv şi a Comitetului de urgenţă;

e) sesizează comisiile AJF Alba cu privire la săvârşirea unor fapte care aduc atingere intereselor şi imaginii AJF Alba.

f) elaborează raportul privind activitatea Biroului Executiv şi a Comitetului de Urgenţă ale AJF Alba.

D. COMISIA DE CENZORI

Articolul 49 – Componenţă şi atribuţii

(1) Controlul financiar intern al AJF Alba este asigurat de o comisie formată din trei cenzori aleşi de Adunarea Generală, dintre care, obligatoriu, un cenzor trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil. Comisia de cenzori îşi desemnează un preşedinte dintre membrii săi.

(2) Mandatul cenzorilor este pentru o perioadă de patru ani.  Aceştia pot fi realeşi şi revocaţi de Adunarea Generală.

(3) Membrii Biroului Executiv  nu pot fi cenzori.

(4) În realizarea competenţei sale, Comisia de cenzori:

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul AJF Alba;

b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă (în sinteză) adunării generale;

c) poate participa, prin preşedintele său, la şedinţele Biroului Executiv, fără drept de vot;

d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în prezentul Statut sau stabilite de Adunarea Generală.

E. COMISIILE AJF/AMFB

Articolul 50 – Comisii judeţene

(1) Comisiile judeţene sunt:

a) Comisia de competiţii                                                 

b) Comisia tehnică – analizează aspectele de bază referitoare la antrenament şi la dezvoltare tehnică;

c) Comisia de copii şi juniori – analizează principalele aspecte ale activităţii fotbalistice de copii şi juniori şi elaborează strategii pentru dezvoltarea acestui domeniu;

d) Comisia de fotbal în sală – analizează principalele aspecte ale activităţii de FUTSAL şi elaborează strategii pentru dezvoltarea acestui domeniu;

e) Comisia juridică – analizează problemele juridice generale legate de fotbal şi de activitatea AJF Alba;

f) Comisia medicală – se ocupă de aspectele medicale legate de fotbal;

g) Comisia de statistică – se ocupă de problemele de statistică legate de jocul de fotbal;

h) Comisia pentru fair-play şi combaterea discriminării – elaborează programe legate de fair-play şi combaterea discriminării de orice fel;

i) Comisia anti-doping – elaborează programe pentru prevenirea şi combaterea dopajului în fotbal;

j) Comisia pentru securitate şi siguranţa în stadioane şi pentru licenţierea stadioanelor – stabileşte standarde privind securitatea şi siguranţa pe stadioane şi elaborează programe în vederea combaterii discriminării de orice fel şi a huliganismului pe stadioane;

(2) În situaţii excepţionale, Preşedintele AJF Alba poate înfiinţa şi alte comisii în conformitate cu dispoziţiile prezentului statut, normelor şi directivele FRF, FIFA şi UEFA.

Articolul 51 – Comisiile AJF autonome:

(1) Comisia Judeţeană a Arbitrilor este comisie autonomă.

(2) Comisia Judeţeană a Arbitrilor este organizată şi funcţionează ca organism de specialitate, autorizat să organizeze şi să conducă activitatea arbitrilor, instructorilor de arbitri, mentorilor şi a observatorilor de arbitri potrivit regulamentelor proprii, elaborate în conformitate cu Convenţia UEFA, Statutului şi regulamentelor FRF, AJF Alba şi aprobate de către Biroul Executiv.

 (3) Comisia Judeţeană a Arbitrilor este responsabilă în ceea ce priveşte activitatea şi delegarea arbitrilor, instructorilor de arbitri din judeţul Alba.

(4) Comisia Judeţeană a Arbitrilor este responsabilă în ceea ce priveşte delegarea observatorilor de arbitri dar numai în situaţia în care la competiţiile judeţene sunt delegaţi 2 observatori, unul de joc şi altul de arbitri. În orice alte situaţii se aplică prevederile art.46 alin.8.

Articolul 52 – Organe jurisdicţionale AJF:

a) Comisia de Disciplină;

b) Comisia pentru Statutul Jucătorului;

c) Comisia de Apel;

d) Comisia de Recurs.

Art. 53 – Organizarea şi funcţionarea comisiilor AJF:

(1)  Atribuţiile comisiilor AJF Alba se stabilesc prin Regulamentul intern al AJF Alba;

(2) Comisiile cu atribuţii jurisdicţionale ale AJF Alba sunt formate din 3 membri, respectiv preşedinte, vicepreşedinte şi membri. Preşedintele comisiei trebuie să aibă o vechime în specialitatea juridică de cel puţin 3 ani de zile.

3) Comisiile AJF Alba sunt statutar constituie în prezenţa a jumătate plus unu din totalul membrilor lor.

(4) Hotărârile comisiilor se adoptă cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenţi la reuniunea respectivă.

 (5) Sedințele comisiilor AJF Alba nu sunt de regulă, publice. Acestea se vor desfasura in deplină concordanta cu regulamentele aprobate de catre Biroul Executiv al AJF Alba.

(6) În funcţie de necesităţi, Biroul Executiv poate constitui şi alte comisii ad-hoc care să rezolve probleme speciale. În caz de urgenţă, acest drept revine preşedintelui asociaţiei.

CAPITOLUL IV 

MIJLOACE FINANCIARE ŞI MATERIALE

Articolul 54 – Bugetul anual

(1) Veniturile, indiferent de sursă şi cheltuielile de orice natură ale AJF Alba sunt cuprinse într-un buget anual propriu.

(2) Bugetul anual se aprobă de Adunarea Generală a AJF Alba.

(3) Exerciţiul financiar al AJF Alba este anual, se desfăşoară pe parcursul anului fiscal, care începe la data de 1 ianuarie şi se sfârşeşte la data de 31 decembrie a fiecărui an, şi se întocmeşte bilanţ contabil.

(4) Administrarea bugetului anual de venituri şi cheltuieli se face astfel:

a) potrivit competenţelor stabilite în Statutul şi în regulamentele AJF Alba, precum şi în conformitate cu prevederile normelor proprii în materie aprobate de Biroul Executiv al AJF Alba, pentru veniturile proprii;

b) potrivit condiţiilor stabilite prin contractele încheiate între părţi, pentru sumele acordate de organele administraţiei publice centrale şi locale pentru finanţarea programelor AJF Alba, ca structură sportivă de drept privat fără scop patrimonial, de utilitate publică.

(5) Bugetul anual cuprinde, la secţiunea „Venituri”, după caz:

a) venituri proprii, precum şi sume destinate finanţării unor programe sportive;

b) sume acordate de organele administraţiei publice centrale şi locale pentru finanţarea pe bază de programe AJF Alba, în calitatea sa legală de structură sportivă de drept privat, fără scop patrimonial, de utilitate publică;

c) alte surse.

Articolul 55 – Surse de finanţare

(1) Sursele de finanţare şi baza materială a AJF Alba sunt constituite în conformitate cu legislaţia în vigoare privind educaţia fizică şi sportul.

(2) AJF Alba poate beneficia de sume de la bugetul de stat şi de la bugetele locale, pentru finanţarea de programe sportive de utilitate publică. Aceste sume se asigură pe bază de contracte încheiate între AJF Alba şi organele administraţiei publice centrale sau locale, după caz.

(3) Sursele de finanţare provin din: 

a) sume destinate finanţării programelor sportive proprii şi înscrise în contractele încheiate  cu organele administraţiei publice centrale şi/sau locale, după caz;

b) venituri obţinute din activităţi economice realizate în legătură cu scopul şi obiectul de activitate al AJF-ului;

c) cotizaţii, taxe, contribuţii, penalităţi potrivit prevederilor prezentului Statut, regulamentelor şi normelor proprii;

d) venituri obţinute din participarea la competiţii şi demonstraţii sportive;

e) finanţări nerambursabile;

f) donaţii şi sponsorizări;

g) venituri din indemnizaţiile de transferuri la nivel local sau naţional ale jucătorilor de fotbal, care se constituie în sursă de finanţare a activităţii sportive pentru copii şi juniori;

h) veniturile obţinute din valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul AJF Alba;

i) alte venituri; sume rămase din exerciţiul financiar precedent.

Articolul 56 – Mijloace materiale

(1) AJF Alba poate deţine în proprietate, în coproprietate, în administrare directă, în folosinţă şi/sau prin închiriere mijloace materiale necesare activităţii sale, ca: imobile, stadioane, baze şi terenuri sportive, diferite construcţii şi spaţii pentru sport, instalaţii şi dotări specifice, spaţii de cazare şi masă pentru sportivi, mijloace de transport. 

(2) AJF Alba poate efectua, cu mijloace auto proprii, transportul selecţionatelor judeţene de fotbal care se deplasează în ţară şi peste hotare la competiţii şi/sau cantonamente de pregătire, precum şi al reprezentanţilor asociaţiei participanţi la reuniunile internaţionale.

 (3) AJF Alba, ca persoană juridică fără scop patrimonial, poate primi în folosinţă gratuită, pe termen limitat, bunuri imobile din patrimoniul statutului şi al unităţilor administrativ-teritoriale.

Articolul 57 – Drepturile AJF Alba

(1) AJF Alba este deţinătoarea de drept asupra tuturor drepturilor care iau naştere din competiţiile şi celelalte evenimente care au loc sub jurisdicţia AJF Alba, fără nici o restricţie cu privire la conţinut, dată, loc şi regim juridic.  

(2) AJF Alba deţine exclusivitatea:

a) dreptului asupra imaginii de grup sau individuale, statice şi în mişcare a sportivilor săi în echipament de concurs şi de reprezentare, când aceştia participă la competiţii în numele AJF Alba;

b) dreptului de folosinţă asupra siglei/emblemei proprii;

c) drepturilor de reclamă, de publicitate şi de transmisii televizate şi/sau radiofonice la competiţiile pe care le organizează;

 (3) Biroul Executiv va decide asupra modului de utilizare al acestor drepturi. Biroul Executiv va decide asupra cesionării drepturilor de mai sus.

CAPITOLUL V

COMPETIŢII

Articolul 58 – Competiţii judeţene

(1) AJF Alba este singura în măsură să decidă în legătură cu organizarea competiţiilor judeţene de fotbal la care participă membrii săi afiliaţi.

(2) Adunarea Generală hotărăşte înfiinţarea sau reluarea unor competiţii judeţene, precum şi încetarea unora dintre cele existente. Biroul Executiv adoptă regulamentele care stabilesc condiţiile de participare şi de organizare a competiţiilor AJF Alba.

(3) Membrii afiliaţi se angajează, prin înscrierea la respectivele competiţii, să respecte regulamentele acestora, precum şi alte decizii ale organelor competente ale AJF Alba.  

(4) Pentru a participa la competiţiile oficiale judeţene/municipale de fotbal, un jucător trebuie să fie legitimat la un club sau asociaţie sportivă, să aibă aviz medical că este apt pentru practicarea fotbalului şi să îndeplinească celelalte condiţii stabilite de regulamentele fotbalistice în vigoare.

(5) Jucătorii legitimaţi sunt obligaţi să se supună controlului doping. Controlul doping se efectuează conform legislaţiei şi regulamentelor naţionale, regulamentelor FIFA/UEFA, prevederilor CIO, precum şi ale Agenţiei Mondiale Antidoping. În caz de neconcordanţă primează regulamentele internaţionale.               

Asociaţiile sportive şi cluburile de fotbal vor insera în statutele proprii dispoziţii referitoare la interzicerea substanţelor şi metodelor care sporesc în mod artificial performanţele sportive.

 (6) Membrii afiliaţi ai asociaţiei pot contracta, organiza şi disputa jocuri amicale cu echipe similare din alte localităţi,  în România şi, respectiv, peste hotare numai cu aprobarea AJF/FRF. În nici un caz, nu vor putea susţine jocuri cu echipe din ţările aflate sub embargou sportiv, cu echipe aparţinând unor federaţii neafiliate la FIFA sau cu echipe din ţările cu care România nu are relaţii diplomatice. Pe cât posibil, programarea respectivelor jocuri nu trebuie să aducă prejudicii derulării normale a campionatelor judeţene/municipale/naţionale de fotbal. Datele lor de desfăşurare vor fi comunicate la secretariatul general al AJF Alba imediat după ce au fost fixate. 

(7) Nici un membru AJF Alba nu se poate afilia la o altă asociaţie judeţeană afiliată la FRF şi nu poate să participe în competiţii pe teritoriul altei asociaţii afiliată la FRF fără autorizaţia AJF Alba, a asociţiei pe teritoriul căreia vrea să joace şi fără aprobarea FRF, excepţie făcând circumstanţele excepţionale.

Articolul 59 – Principiul promovării şi retrogradării

(1) Dreptul unui club de a participa în campionatele judeţene depinde de meritul sportiv al acestuia. Un club se califică într-un campionat  continuând să evolueze în acelaşi eşalon competiţional, sau  promovând ori retrogradând la sfârşitul unui sezon.

 (2) Este interzisă orice modificare a formei juridice a clubului sau a structurii persoanei juridice (de exemplu: schimbarea sediului, denumirii sau culorilor clubului, sau cesiunea între cluburi şi/sau alte entităţi juridice a participaţiilor), în scopul facilitării accesului într-un eşalon competiţional superior celui în care are dreptul sportiv să activeze clubul în cauză. 

CAPITOLUL VI 

SANCŢIUNI ŞI ORGANE JURISDICŢIONALE

Articolul 60 – Autoritatea disciplinară

(1) Autoritatea disciplinară în activitatea fotbalistică se exercită deplin şi legitim potrivit:

a) competenţelor date de lege pentru exercitarea dreptului de supraveghere şi control al structurilor din activitatea fotbalistică de către autoritatea competentă din cadrul guvernului;

b) statutelor şi regulamentelor FRF, AJF şi Asociaţiei Municipale de Fotbal Bucureşti.

(2) Asociaţiile Judeţene de Fotbal şi Asociaţia Municipală de Fotbal Bucureşti îşi vor prevedea              modalităţile de exercitare a autorităţii disciplinare în statutele şi regulamentele proprii, în raport cu   competenţele delegate prin Statutul şi regulamentele FRF şi cu jurisdicţia lor.

(3) Modalitatea de exercitare a autorităţii disciplinare se realizează prin:

a) un sistem coerent de sancţiuni, corespunzător activităţii fotbalistice, gradat, în funcţie de gravitatea faptelor;

b) diferenţierea graduală a faptelor, aplicarea sancţiunilor, excluderea posibilităţii dublei sancţiuni pentru aceeaşi faptă, excluderea retroactivităţii în aplicarea sancţiunilor, interdicţia de a da sancţiuni pentru fapte săvârşite anterior momentului comiterii faptei în cauză;

c) cauze sau împrejurări care scutesc, atenuează sau agravează răspunderea făptuitorului şi cerinţele pentru stingerea sau suspendarea sancţiunii;

d) competenţele privind cercetarea faptei, determinarea şi aplicarea sancţiunii;

e) garantarea dreptului la apărare, stabilind căile de atac împotriva sancţiunilor aplicate.

Articolul 61- Sancţiuni

(1) Membrii afiliaţi, oficialii şi jucătorii de fotbal pot fi sancţionaţi pentru nerespectarea Statutului, regulamentelor, hotărârilor şi deciziilor AJF Alba, în funcţie de natura şi gravitatea abaterilor.

(2) Sancţiunile aplicabile membrilor afiliaţi sunt:

 1. a)avertisment;
 2. b)mustrare;
 3. c)anularea rezultatelor meciurilor;
 4. d)scăderea/penalizarea cu puncte;
 5. e)pierderea jocului prin forfait (0-3);
 6. f)interdicţia de a juca pe un anumit stadion;
 7. g)ridicarea dreptului de organizare a jocurilor pe teren propriu;
 8. h)organizarea de jocuri fără accesul publicului;
 9. i)organizarea de jocuri într-o altă localitate;
 10. j)neprogramarea pentru jocurile următoare;
 11. k)restituirea distincţiilor (cupe, medalii, alte premii simbolice);
 12. l)interdicţia de a legitima şi transfera noi jucători;
 13. m)retrogradarea într-o categorie competiţională inferioară;
 14. n)excluderea din competiţiile în curs şi/sau viitoare;
 15. o)penalitate financiară.
 16. p)munca în folosul comunităţii fotbalistice.

  (3) Sancţiunile aplicabile persoanelor fizice sunt:

 1. a)avertisment;
 2. b)mustrare;
 3. c)eliminare;
 4. d)restituirea distincţiilor (cupe, medalii, alte premii simbolice);
 5. e)interdicţia de a intra la vestiare sau de a sta pe banca de rezerve;
 6. f)interdicţia de a intra în stadion;
 7. g)suspendarea pentru un anumit număr de meciuri sau pentru o perioadă determinată sau nedeterminată, ca jucător sau oficial;
 8. h)suspendarea din funcţia deţinută în activitatea fotbalistică pe o durată determinată sau nedeterminată;
 9. i)excluderea din activitatea competiţională sau fotbalistică, în general;
 10. j)penalitate financiară;
 11. k)munca în folosul comunităţii fotbalistice.

(4) La sancţiunea aplicată se adaugă, în toate cazurile, penalităţi financiare.

Articolul 62– Organe jurisdicţionale

 

(1) Competenţele privind soluţionarea cauzelor disciplinare, a litigiilor sau sesizărilor revin comisiilor cu atribuţii jurisdicţionale ale AJF Alba, astfel:

a) În primă instanţă:

- Comisiei de disciplină a AJF Alba;

- Comisiei pentru Statutul Jucatorului;

b) Hotărârile pronunţate în primă instanţă pot fi atacate, după caz, la:

- Comisia de Apel a AJF Alba ca ultimă instanţă  la nivel judeţean ,pentru hotărârile Comisiei de Disciplină

- Comisia de Recurs a AJF Alba ca ultimă instanţă la nivel judeţean, pentru hotărârile Comisiei pentru Statutul Jucatorului.

(2) Deciziile Comisiei de Apel sau ale Comisiei de Recurs a AJF Alba pot fi atacate la Comisia de Recurs a FRF, în termen de 5 zile, de la publicarea pe site. Deciziile pronunţate de către Comisia de Recurs a FRF sunt definitive şi executorii pentru toţi membrii afiliaţi, jucătorii şi oficialii acestora, pentru oficialii AJF Alba, precum şi pentru agenţii de meciuri si agenţii de jucători.

CAPITOLUL VII

L I T I G I I

Art. 63 - Jurisdicţie

(1) Litigiile izvorâte din sau în legătură cu activitatea fotbalistică din judeţul Alba, în care sunt angrenate cluburi afiliate şi oficiali ai acestora, oficiali ai AJF Alba, jucători, agenţi de jucători sau agenţi de meciuri urmează a fi soluţionate exclusiv de organismele jurisdicţionale ale AJF Alba.  

Prezentele dispoziţii exclud, pentru toate litigiile decurgând din activitatea sportivă, competenţa instanţelor judecătoreşti, cu excepţia litigiilor decurgând din interpretarea şi executarea contractelor civile sau individuale de muncă încheiate între jucători şi cluburi sau între antrenori şi cluburi.

 (2) În cadrul competenţelor sale, AJF Alba este obligată să supravegheze ca membrii săi afiliaţi, membrii acestora, precum şi celelalte persoane menţionate la alin. 1 să respecte procedura privind soluţionarea litigiilor şi să fie răspunzători de consecinţele pe care le are  nerespectarea acesteia.

(3) Hotărârile pronunţate de organele jurisdicţionale ale FRF si/sau Tribunalul Arbitral al Sportului de la Lausanne vor fi puse în executare prin hotărârea Comisiei de Etică şi Disciplină al AJF Alba. 

CAPITOLUL VIII 

DIZOLVAREA ASOCIAŢIEI ŞI LICHIDAREA PATRIMONIULUI 

Art. 64 – Dizolvarea AJFAlba

(1) Dizolvarea Asociaţiei Judeţeană de Fotbal este hotărâtă numai de Adunarea Generală.

(2) Hotărârea de dizolvare se adoptă cu 3/4 din totalul voturilor membrilor afiliaţi prezenţi şi absenţi.

(3) Odată cu hotărârea de dizolvare, Adunarea Generală va hotărî, cu votul a minimum 3/4 din totalul membrilor afiliaţi, destinaţia patrimoniului AJF Alba. Fără o asemenea hotărâre dizolvarea nu are efect.

(4) În situaţia dizolvării, patrimoniul nu poate fi împărţit, în nici un caz, între membrii AJF Alba.

(5) Lichidarea patrimoniului se face potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, bunurile rămase fiind atribuite unei alte persoane juridice de drept privat autohtone cu scop identic sau asemănător sau, în lipsa acesteia, unei persoane juridice de drept public reprezentând în stat interesele servite de persoana juridică dizolvată.

CAPITOLUL IX 

DISPOZIŢII FINALE

Art. 65 – Colaborarea cu FRF şi celelalte AJF-uri/AMFB

Pentru realizarea programelor şi obiectivelor sale, Asociaţia Judeţeană de Fotbal Alba colaborează cu  Federaţia Română de Fotbal şi cu celelalte Asociaţii Judeţene de Fotbal, în condiţiile legii.

Art. 66 – Situaţii nereglementate de Statut

(1) Biroul Executiv al AJF Alba: decide în toate cazurile neprevăzute în prezentul Statut, corespunzător dispoziţiilor în materie ale FIFA,UEFA şi FRF, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

(2) Deciziile Biroului Executiv sunt obligatorii.

Art. 67 – Principiu

(1) Membrii afiliaţi sunt de acord să se conformeze deciziilor adoptate de organele AJF Alba competente care, în concordanţă cu prezentul Statut, sunt definitive şi irevocabile.

(2) Membri afiliaţi au obligaţia să adopte măsurile necesare pentru a se asigura că oficialii şi jucătorii lor se conformează principiului enunţat la alin. 1.

(3) Obligaţia descrisă la alin. 1 se aplică în mod corespunzător şi agenţilor de jucători precum şi agenţilor de meci.

Art. 68 – Intrarea în vigoare

(1) Prezentul Statut a fost adoptat de Adunarea Generală a AJF Alba din data de 5 august 2016.

(2) Dispoziţiile prezentului Statut primează în faţa oricăror alte prevederi cuprinse în Regulamentele sau directive AJF Alba.

   (3) Prezentul Statut a intrat în vigoare odată cu decizia definitivă şi irevocabilă, a Tribunalului Alba din 6 aprilie 2017.

 

Competitii 2024-2025